נוהלי בחינות, הגשת עבודות וציונים

 

מכתב סגן הרקטור – מגיפת האומיקרון -  עדכון מצב נכון ל- 2 בינואר 2022

אנא קראו את הקבצים המצורפים לקראת תקופת הבחינות הקרובה, סמסטר א' תשפ"ב:

היערכות מבחנים מקוונים במודל תשפ"ב 

בחינות מקוונות-חוברת מידע לסטודנטים

 

 

נוהלי בחינות, הגשת עבודות וציונים

ארגון מערך הבחינות של בית הספר לחינוך מתבצע במזכירות בחינות, חדר 416 בבניין שרת, ע"י רכזת הבחינות, טליה אלון, טל': 03-6406305, דוא"ל: talyaalon@tauex.tau.ac.il.

 

בחינות סמסטר א' מתקיימות בסוף הסמסטר ומתרכזות בתקופת חופשת הסמסטר. כתוצאה מכך בחינות מתקיימות בהפרשי זמן קצרים. על התלמידים להביא זאת בחשבון בתכנון הלימודים כדי להימנע מלוח זמנים בעייתי.

בחינות סמסטר ב' מתקיימות בתום הסמסטר, בחופשת הקיץ.

 

תאריכי בחינות

תאריכי בחינות של מועדי א' ו-ב' יפורסמו בלוח בחינות מרוכז במהלך חודש אוגוסט, באתר בית הספר לחינוך בסרגל העליון/סטודנטים www.education.tau.ac.il. ייתכנו שינויים בתאריכי הבחינות. לאחר תחילת הלימודים, יש להתעדכן סמוך לתאריך הבחינה במידע אישי לסטודנט:  www.ims.tau.ac.il  או בקישור מנתוני הקורס במערכת השעות. התאריך המפורסם במידע אישי לסטודנט הוא המחייב.

בדרך כלל בחינות המתקיימות בבוקר יתחילו בשעה 9:00. בחינות המתקיימות בימי ו' יתחילו בשעה 8:30. ובחינות המתקיימות בצהריים יתחילו ב-14:00.

בכל מקרה יש להתעדכן בשעת תחילת הבחינה ובמועדה באופן שוטף.

מיקום הבחינה יפורסם בבוקר הבחינה על גבי המסכים בכניסה לבניין שרת ועל גבי המסכים בקומה ד'.

מחובתו של התלמיד לעקב אחר הפרסומים באינטרנט המתייחסים למועדי הבחינות.

 

סדרי בחינות מיוחדים

  1. לתלמידים בעלי מגבלה תפקודית: תלמיד הזקוק להתאמות מיוחדות כדי שיתאפשר לו להשתתף בבחינות, יפנה לדקנאט הסטודנטים להצגת אבחון ממוסד חיצוני או כדי לעבור אבחון אצל פסיכולוג האוניברסיטה.  

דקנאט הסטודנטים נמצא בבניין מיטשל, חדר 222, טלפון 8555. מומלץ לפנות כבר בתחילת שנת הלימודים לקביעת תור.

אישורים להתאמות על בסיס רפואי יש להעביר לע' רמ"ה תלמידים למייל viviang@tauex.tau.ac.il. הבדיקה תעשה תוך שמירה על חסיון רפואי וצנעת הפרט.

ב.       עולים חדשים: עולה חדש על פי ההגדרה (כלומר - נמצא בארץ לא יותר מחמש שנים) זכאי לתוספת של חצי שעה לזמן בחינה. תלמידים עולים המעוניינים לקבל תוספת זמן חייבים להביא אתם תעודה המעידה על תאריך עלייתם ארצה ולפנות למזכירת בחינות במזכירות תלמידים (חדר 401 בבניין שרת) לפני הגעתם לבחינה. באישור וועדת הוראה ניתן להאריך בעוד שנתיים נוספות.

 

עבודה במקום מבחן

עבודה במקום מבחן נחשבת מבחינת מועדי המסירה והגשת הציונים כמבחן. נקבעו תאריכים אחידים להגשת עבודות הניתנות במקום מבחנים. דהיינו: מסירת העבודה בתאריך המפורסם במערכת מידע אישי לסטודנט. לקורסים שהתקיימו בסמ' א' תאריך ההגשה שנקבע הוא 27.2.19. בקורסים שנתיים ובקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' התאריך שנקבע הוא 28.7.19. אין מועדי ב' להגשת עבודות.

 

 

נוהל הגשת עבודות סמינריוניות

נקבעו תאריכים אחידים להגשת עבודות סמינריוניות:

סמינריונים שהתקיימו בסמסטר א', מועד ההגשה נקבע ליום א', 5 במאי 2019.

סמינריונים שנתיים וסמינריונים שהתקיימו בסמסטר ב', מועד ההגשה נקבע ליום א', 22 בספטמבר 2019.

סמסטר קיץ (תכנית חוץ-תקציבית), מועד ההגשה נקבע ליום ה', 14 בנובמבר 2019..

המרצים יידרשו להגיש את ציוני העבודות הסמינריוניות בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ממועד מסירתן.

 

עבודות סמינריוניות או עבודות גמר בקורס, יגישו התלמידים למורה בתיבת הדואר.

על התלמידים להשאיר אצלם עותק נוסף של כל עבודה, עד קבלת התואר.

לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית.

 

נוהל החזרת עבודות ותרגילים

אחריות בדבר קבלת העבודות והתרגילים הבדוקים מוטלת על התלמידים בלבד.

העבודות והתרגילים יישמרו אצל המורה עד סוף הסמסטר שלאחר מועד פרסום הציון. לאחר מכן יימסרו לגריסה.

 

מי רשאי להיבחן/להגיש עבודה

א.       כל מי ששמו מופיע ברשימת הנוכחות של הקורס. על התלמידים ששמם אינו מופיע ברשימה, או שליד שמם מופיעה הערה כגון: לא סודר שכ"ל, לפנות למזכירות לבירור העניין, ולהמציא אסמכתה שעניינם סודר.

ב.       תלמידים רשאים להיבחן רק במסגרת אותה קבוצת שיעור שאליה הם רשומים. הם לא יורשו להיבחן בקבוצת שיעור אחרת של אותו קורס. נמצא שתלמידים עשו זאת, בחינתם וציונם לא יוכרו.

ג.       תלמידים אשר עמדו בחובות הקורס כנדרש ע"י מורה הקורס.

ד.       -    לתלמידים ששילמו את כל התשלומים במועדם לא יישלח כרטיס נבחן. הם לא יידרשו להציג כרטיס נבחן בעת הבחינה (אלא תעודה מזהה בלבד).

          -    לתלמידים שלא ישלמו את כל התשלומים במועדם, יישלח כרטיס נבחן "לתשלום". בעת הבחינה עליהם להציג כרטיס זה, לאחר התשלום בבנק, בנוסף לתעודה מזהה.

          כרטיס נבחן לסמסטר ב' יישלח לכל תלמיד. תלמידים שלא יהיו חייבים שכר-לימוד יקבלו "כרטיס נבחן" לא לתשלום - שהוא בתוקף ללא צורך בכל חותמת נוספת. תלמידים שיהיו חייבים בשכר-לימוד יקבלו "כרטיס נבחן" שהוא גם השובר לתשלום. כרטיס זה יהיה בתוקף רק לאחר ששולם ושהוחתם בחותמת הבנק. בעת היכנסו לאולם הבחינה יהיה על התלמיד להציג כרטיס זה וכן תעודת זהות או דרכון. פטורים מהצגת כרטיס נבחן בבחינת סוף השנה מי ששילמו את מלוא שכה"ל במועד וקיבלו כרטיס נבחן עליו כתוב "לא לתשלום".

          זכותו של נושא כרטיס הנבחן להשתתף בבחינות מותנית במילוי דרישות אקדמיות. אין בכרטיס הנבחן כדי לשמש קבלה ואישור על תשלום מלוא שכר-הלימוד. תלמיד שלא יקבל כרטיס נבחן עד שבוע לפני תחילת בחינותיו יפנה למדור שכר-לימוד.

ה.       ביום הבחינה מתפרסמים על לוחות המודעות בקומת הכניסה ובקומה ד' בבניין שרת מספרי החדרים שבהם יתקיימו הבחינות לפי חלוקה שמית. התלמידים ייכנסו לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.

ו.        על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.

ז.       על התלמידים להישמע להוראות המשגיחים.

ח.       תלמידים שנכנסו לחדר הבחינה והחליטו לא להיבחן, חייבים להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ולהחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה ידווח ציון "נכשל" (0).

ט.       במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחנים לעזוב את חדר הבחינה. יציאה לשירותים בליווי משגיח בלבד.

י.        על הנבחנים חל איסור להכניס לחדר הבחינה אמצעי תקשורת לסוגיהם: מחשבונים אלקטרונים (אלא אם הותר), מילון אלקטרוני ומחשבים ניידים (איסור זה חל גם על מבחנים עם חומר פתוח).

 

פרסום ציונים

ציונים ניתן לראות במערכת מידע אישי לתלמיד  www.ims.tau.ac.il. תלמידים שלא הסדירו שכר לימוד לא יוכלו להתעדכן בציון. חובת התלמידים לבדוק את ציוניהם סמוך למועדי פרסומם. בדיקת הציונים מאפשרת לתלמידים מעקב מדויק אחר הרישום ואיתור טעויות. במידה ויש כאלה, יש לפנות בהקדם למזכירות.

 

 

מועדי בחינות

בקורסים בבית הספר לחינוך מתקיימים שני מועדי בחינה. אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים. בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.

מומלץ לתלמידים לגשת לבחינה במועד א'. תלמידים שלא ניגשו לבחינה במועד א' (למעט מקרה של שירות מילואים או לידה) או עשו כן ומעוניינים לשפר ציון, רשאים להיבחן במועד ב'. לא יאושר מועד מיוחד למי שלא נבחן במועד א' או במועד ב'. לא יאושר מועד מיוחד לשיפור ציון.

 

לתשומת הלב:

תלמידים שלא ניגשו למועד א' חייבים לקחת בחשבון כי אם לא יוכלו להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות ועדת ההוראה כמפורסם בידיעון, יהיו חייבים להירשם לקורס פעם נוספת.

 

מועד מיוחד

ועדת ההוראה היא הסמכות היחידה לאישור מועד נוסף. על פי נהלי האוניברסיטה לא יאושר מועד מיוחד למי שלא נבחן במועד א' או במועד ב' בשום מקרה.

רק ועדת ההוראה של ביה"ס - ולא מורה הקורס - רשאית לאשר לתלמידים להיבחן במועד מיוחד, על פי שיקול דעתה, במקרים חריגים ביותר.

לא יאושרו מועדים מיוחדים בגלל התנגשות מועדי בחינות. למעט בבחינות בשיעורי חובה, החופפים למועדי בחינות בשיעורי חובה בחוג השני. על התלמידים לקחת תקנה זו בחשבון בעת רישומם לקורסים.

נבחנו תלמידים יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא הציון הקובע.

בבקשות למועד מיוחד ניתן לפנות לוועדת הוראה במהלך שלושה שבועות ממועד ב' של הבחינה באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר בית הספר. יש להגיש בקשה רק לאחר פרסום ציוני מועד ב'.

מועד הבחינה ייקבע על-ידי מזכירות תלמידים ואישור הבקשה למועד מיוחד יישלח בדוא"ל לתלמיד. לאחר אישור הבקשה, באחריות התלמיד להתעדכן בתאריך הבחינה שיישלח אליו בהודעה ולפנות לרכזת הבחינות לבירור התאריך. בכל מקרה, עם תחילת שנת הלימודים לא יטופלו בוועדת ההוראה בקשות למועד מיוחד משנת הלימודים הקודמת.

 

אישורי מחלה הניתנים לסטודנטים בתקופת הבחינות קבילים למתן מועד מיוחד בכפוף לתנאים האלה:  א) האישור יהיה על מינימום 3 ימי מחלה. ב) האישור יונפק על ידי הרופא המטפל במהלך ימי המחלה; לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. ג) הבקשה למועד מיוחד והאישור הרפואי יועברו לע' ראש מינהל בסיום המחלה. ד) נבחן התלמיד במועד א' או במועד ב' של הקורס.

תאריך המועד הנוסף ייקבע על ידי חוג הלימודים ויהיה סופי. סטודנט שיבקש להיבחן במועד המיוחד, אך לא יגיע לבחינה, לא יהיה זכאי למועד נוסף מעבר למועד זה.

 

ועדת ההוראה דנה בבקשות למועד מיוחד אך ורק במקרים הבאים:

-   תלמידים שאילוצי לוח הבחינות (חפיפה במועד הבחינות בקורסי חובה) או אילוצים אישיים (מחלה) מנעו מהם להיבחן, במועד א' ובמועד ב' יוכלו להגיש לוועדת ההוראה בקשה למועד נוסף, בצירוף אסמכתאות מתאימות.

    תלמידים המסתמכים על אישורים רפואיים ידאגו להעבירם למזכירות תלמידים בסמוך למועד הבחינה ולא בדיעבד. כל האישורים הרפואיים ייבדקו.

-   תלמידים שלא יכלו להיבחן בשל שירות מילואים פעיל. במקרה זה חלים כללי האוניברסיטה ("מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים") והכללים המוצגים בהמשך ("מועדי בחינות למשרתים במילואים").

-   תלמידות שילדו ועקב הלידה נעדרו מבחינות במועד א' ו-ב', זכאיות למועד בחינה מיוחד בבחינות שנלמדו בסמסטר בו ילדו.

-   תלמידים שנעדרו מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת).

 

מועדי בחינות למשרתים במילואים

סעיף זה כפוף להגדרות המופיעות בחלק הכלל - אוניברסיטאי, בפרק "מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות  מילואים".

הטפסים שיוכרו כאסמכתה לשירות מילואים הינם טופס 3021 או טופס 3010 או טופס 510 בצירוף צו התייצבות. על התלמידים המבקשים להיבחן במועד מיוחד בגין מילואים להצטייד באחד הטפסים הנ"ל.

 

 

שיפור ציון חיובי

תלמידים רשאים לשפר ציון חיובי (שקיבלו בבחינה במועד א' בלבד) אך ורק במועד ב' של אותו סמסטר/אותה שנה. הציון בבחינה החוזרת יהיה הציון הסופי. יש להירשם לשיפור ציון חיובי באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד עד שבוע ימים לפני מועד ב'. תלמיד שלא נרשם בטווח הזמן הזה רשאי להירשם ידנית דרך המזכירות, בטלפון: 03-6406305 או במייל: talyaalon@tauex.tau.ac.il.

באחריות התלמיד להודיע על אי-הגעתו לבחינה עד יומיים לפני מועדה. אין אישור למועד מיוחד לשיפור ציון.

 

עיון במחברות בחינה

המועד שייקבע לעיון במחברות הבחינה יישלח לתלמידים בהודעת דואר אלקטרוני לאחר פרסום הציונים בקורס. עיון במחברות הבחינה יתקיים בטווח של שבוע לאחר פרסום הציון. מחברות הבחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב אחד. בדיקת טעות בציון לאחר פרק זמן זה היא בלתי אפשרית.

 

ערעור על ציון בחינה/עבודה/סמינריון

ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי. תלמידים רשאים לערער על ציון ביום שיקבע לעיון במחברות הבחינה ועד שבוע ממועד פרסום הציונים. לאחר מועד זה לא יתקבל ערעור. במקרים חריגים, רשאים התלמידים לערער בפני ועדת הוראה. ערעורם יטופל בהתייעצות עם מורי הקורס. הוועדה תקבע המשך הטיפול בעניין.

אם הגישו תלמידים ערעור על ציון וניתנה לתלמידים רשות מיוחדת להיבחן שנית או להגיש עבודה פעם נוספת על-מנת לתקן ציון חיובי, יוכלו לעשות זאת רק באותה שנה אקדמית בה נבחנו. בכל מקרה הציון האחרון של הבחינה או העבודה הוא הציון הסופי והקובע.

לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית וכמו כן, לא ניתן לערער על ציון עבודת גמר במסגרת התואר השני.

מחברות בחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב. לא ניתן לתקן ציונים לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

הפסקת לימודים בקישורית -    http://www.tau.ac.il/bylaws

חידוש לימודים במזכירויות החוגים.

 

הפסקת לימודים ביוזמת התלמידים

תלמידים המעוניינים להפסיק לימודיהם יודיעו על כך בכתב למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. פרטים נוספים ראו בחוברת שכ"ל כללים ותקנות או במידע אישי לתלמיד בקישורית הרלוונטית.

 

הפסקת לימודים ביוזמת החוג/האוניברסיטה לתלמידי תואר ראשון

-    לא השלימו התלמידים את חובותיהם במסגרת התקופה שנקבעה.

-    לא עמדו התלמידים בחובות האנגלית בתום השנה הראשונה.

-    תלמידים בעלי תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיעו לרמת פטור בעברית עד תום השנה השנייה ללימודים.

-    מספר הכישלונות שרשאים התלמידים לצבור במהלך הלימודים לא יעלה על 25% ממספר השעות לתואר או 25% מהלימודים באותה שנה.

 

לא ניתן לעבור משנה א' לשנה ב' אם התלמיד נכשל  ב-3  קורסים בשנה זו. 

 

לצורך מניין הכישלונות יובאו בחשבון גם כישלונות מנהליים (ציון 260), שנרשמו לתלמידים בשל אי השתתפות בשיעור אליו נרשמו, ובשל אי הודעתם על ביטולו בזמן.

 

הפסקת לימודים לתלמידי תעודות הוראה

תלמידי תעודת הוראה שנכשלו בהתנסות המעשית לא יוכלו לחזור על הקורס ולימודיהם יופסקו.

 

חידוש לימודים

תלמידים שהיו בהפסקת לימודים יפנו לראש החוג בבקשה לחידוש לימודים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם יחוייבו בתכנית הלימודים של השנה בה הם מחדשים לימודים. המועד האחרון לסיום לימודים הוא תום השנה החמישית. פרק זמן זה כולל בתוכו את כל תקופת הפסקות הלימודים. תלמידים שקיבלו בעבר הכרה בקורס ומבקשים לחדש לימודים חייבים להגיש בקשה מחדש למזכירות תלמידים. תלמידים המחדשים לימודים יחוייבו בדמי חידוש לימודים. התשלום יתבצע באופן מקוון בקישורית הנמצאת באתר בית הספר.

תלמידים אשר לא הגיעו לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך שנה מתחילת הלימודים (כולל הפסקת לימודים) אינם זכאים לחדש לימודיהם עד להשלמת החובה הנ"ל.

 

התיישנות לימודים

ראש החוג רשאי להטיל התיישנות על חלק מלימודיהם של התלמידים לאחר הפסקה של שנתיים. לאחר 5 שנים תחול התיישנות מלאה על הלימודים. בכל מקרה תחול התיישנות על כל ציון נמוך מ-"טוב". כמו כן, תחול התיישנות על לימודי אנגלית כשפה זרה חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>