• ראשי
 • נוהלי בחינות, הגשת עבודות וציונים

  נוהלי בחינות, הגשת עבודות וציונים

  ארגון מערך הבחינות של בית הספר לחינוך מתבצע במזכירות תלמידים חדר 401 בבניין שרת ע"י רכזת בחינות, סיון סויסה, טל': 03-6405496, דוא"ל: sivanswi@tauex.tau.ac.il

  סטודנטיות בתהליכי הורות או שילדו, וסטודנטים המשרתים במילואים יפנו ל ויויאן גולד, ע' ראש מנהל לענייני תלמידים, דואל viviang@tauex.tau.ac.il

   

  בחינות מועד א' מתקיימות בסוף הסמסטר ומתרכזות בתקופה של עד שלושה שבועות. כתוצאה מכך קורה שבחינות מתקיימות בהפרשי זמן קצרים. על התלמידים להביא זאת בחשבון בתכנון הלימודים כדי להימנע מלוח זמנים בעייתי.

  בחינות מועד ב' של קורסים שנלמדו בסמסטר א' מתקיימים במהלך השבוע החמישי של חופשת הסמסטר ובשבועיים הראשונים של תחילת סמסטר ב', בימי שני ושישי בשעות הבוקר. מועדי ב' של בחינות בקורסים שנלמדו בסמסטר ב' מתקיימים עם סיום מועדי א' בחופשת הקיץ.

   

  סדרי בחינות

  תאריכי בחינות של מועדי א' ו-ב' מתפרסמים בלוח בחינות מרוכז, באתר בית הספר לחינוך בסרגל העליון/סטודנטים  www.education.tau.ac.il. ייתכנו שינויים בתאריכי הבחינות. לאחר תחילת הלימודים, יש להתעדכן סמוך לתאריך הבחינה במידע אישי לסטודנט:  www.ims.tau.ac.il  או בקישור מנתוני הקורס במערכת השעות. התאריך המפורסם במידע אישי לסטודנט הוא המחייב.

  בדרך כלל בחינות המתקיימות בבוקר יתחילו בשעה 9:00. בחינות המתקיימות בימי ו' יתחילו בשעה 8:30 ובחינות המתקיימות בצהריים יתחילו ב-14:00.

  בכל מקרה יש להתעדכן בשעת תחילת הבחינה סמוך למועדה.

  מיקום הבחינה יפורסם בבוקר הבחינה על גבי המסכים בקומה ראשונה ליד המעלית ובקומה רביעית בבניין שרת.

  חובה להציג בפני המשגיחים כרטיס סטודנט/תעודה מזהה עם תמונה. לא ניתן להיבחן ללא תעודה מזהה.

   

  סדרי בחינות מיוחדים

  א.       תלמידים הסובלים ממגבלה תפקודית: תלמיד הזקוק לסידורים מיוחדים על מנת שיתאפשר לו להשתתף במבחן, יפנה בכתב אל ועדת ההוראה על מנת לקבל אישור. על הפנייה להיעשות מיד עם תחילת הלימודים.

            על מנת לקבל אישור לסידורים מיוחדים נדרש הסטודנט להמציא אישורים רפואיים עדכניים (במקרה של בעיה רפואית), לעבור אבחון אצל פסיכולוג האוניברסיטה (במקרים של דיסלקציה וכד'), או לאשר אצל פסיכולוג האוניברסיטה אבחון ממוסד חיצוני (כגון: ניצן). תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 222, טלפון 6408555). זאת - גם אם בידם מצויים אבחונים קודמים.

            ההתאמות בבחינות ניתנות על סמך חוות דעת של "השירות הפסיכולוגי", בתאום עם ועדות ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

  ב.       עולים חדשים: מי שהוא עולה חדש על פי ההגדרה (כלומר - נמצא בארץ לא יותר מחמש שנים), זכאי לתוספת של חצי שעה לזמן של בחינה סופית. תלמידים עולים המעוניינים לקבל תוספת זמן חייבים להביא אתם תעודה המעידה על תאריך עלייתם ארצה ולפנות למזכירת בחינות במזכירות תלמידים (חדר 401 בבניין שרת)

   

  עבודה במקום מבחן

  עבודה במקום מבחן נחשבת מבחינת מועדי המסירה והגשת הציונים כמבחן. נקבעו תאריכים אחידים להגשת עבודות הניתנות במקום מבחנים. דהיינו: מסירת העבודה בתאריך המפורסם במערכת מידע אישי לסטודנט. לקורסים שהתקיימו בסמ' א' נקבע ל- 13.3.2017. לקורסים שנתיים וכאלו שהתקיימו בסמסטר ב' נקבע ל- 13.8.2017. אין מועדי ב' להגשת עבודות. אם נעשה שינוי בתאריך יש לעדכן את רכזת בחינות, סיון סויסה, בטלפון: 6405496 או בדוא"ל: sivanswi@tauex.tau.ac.il על מנת שתשנה את התאריך במערכת מינהל.

  הגשת ציונים תוך שבועיים מיום מסירת העבודה/מבחן בית.

   

   

  נוהל הגשת עבודות סמינריוניות

  נקבעו תאריכים אחידים להגשת עבודות סמינריוניות:

  סמינריונים שהתקיימו בסמסטר א', מועד ההגשה נקבע ל- 14.05.2017

  סמינריונים שהתקיימו בסמסטר ב', מועד ההגשה נקבע ל- 1.10.2017

  המרצים יידרשו להגיש את ציוני העבודות הסמינריוניות בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ממועד מסירתן.

   

  עבודות סמינריוניות או עבודות גמר בקורס, יגישו התלמידים למורה. תלמידי התואר הראשון יגישו את הסמינריון למזכירות תלמידים בצרוף טופס "דיווח על הגשת עבודה סמינריונית".

  על התלמידים להשאיר אצלם עותק נוסף של כל עבודה, עד קבלת התואר.

  לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית.

   

  נוהל החזרת עבודות ותרגילים

  העבודות והתרגילים יוחזרו לתלמידים באופן אישי בתאריכים שיישלחו לתלמידים בהודעת אימייל לאחר פרסום הציונים בקורס.

  אחריות בדבר קבלת העבודות והתרגילים הבדוקים מוטלת על התלמידים בלבד.

  העבודות והתרגילים יישמרו אצל המורה עד סוף הסמסטר שלאחר מועד פרסום הציון. לאחר מכן ימסרו לגריסה.

   

  מי רשאי להיבחן/להגיש עבודה

  א.       כל מי ששמו מופיע ברשימת הנוכחות של הקורס. תלמידים ששמם נעדר מהרשימה, או שליד שמם מופיעה הערה כגון: לא סודר שכ"ל, עליהם לפנות למזכירות לברור העניין, ולהמציא אסמכתה שעניינם סודר.

  ב.       תלמידים רשאים להיבחן רק במסגרת אותה קבוצת שיעור בה הם רשומים. הם לא יורשו להיבחן בקבוצת שיעור אחרת של אותו קורס. נמצא שתלמידים עשו זאת, בחינתם וציונם לא יוכרו.

  ג.       תלמידים אשר עמדו בחובות הקורס כנדרש ע"י מורה הקורס.

  ד.       ביום הבחינה מתפרסמות על לוחות המודעות בקומה ד' ובקומת קרקע בבניין שרת רשימות נבחנים ובהן חלוקה לחדרים.

            התלמידים ייכנסו לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו. תלמידים, ששמם אינו מופיע ברשימות (כולל תלמיד הניגש לשיפור ציון), ייכנסו לחדר הבחינה המתאים על-פי החלוקה לחדרים.

  ה.       על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.

  ו.        על התלמידים להישמע להוראות המשגיחים.

  ז.       תלמידים שנכנסו לחדר הבחינה והחליטו לא להיבחן, חייבים להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ולהחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה ידווח ציון "נכשל" (0).

  ח.       במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחנים לעזוב את חדר הבחינה ללא ליווי משגיח.

  ט.       על הנבחנים חל איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, מחשבונים אלקטרונים, מילון אלקטרוני ומחשבים ניידים (איסור זה חל גם על מבחנים עם חומר פתוח).

  חובה להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה ולהציגה בפני המשגיחים בבחינה.

   

  פרסום ציונים

  ציונים ניתן לראות באתר האוניברסיטה במערכת מידע אישי לתלמיד  www.ims.tau.ac.il . תלמידים שלא הסדירו שכר לימוד לא יוכלו להתעדכן בציון. לא ניתן להעביר קורסים עודפים במהלך התואר אלא רק עם סיום הלימודים. לצורך בירור ציונים במענה הקולי יש להצטייד במספר הקורס כפי שמופיע בידיעון. חובת התלמידים לבדוק ציוניהם סמוך למועדי פרסומם. בדיקת הציונים מאפשרת לתלמידים מעקב מדוייק אחר הרישום ואיתור טעויות. במידה ויש כאלה, יש לפנות בהקדם למזכירות תלמידים

  מועדי בחינות

  בקורסים בבית הספר לחינוך מתקיימים שני מועדי בחינה. אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים. בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.

  מומלץ לתלמידים לגשת לבחינה במועד א'. תלמידים שלא ניגשו לבחינה במועד א' (למעט מקרה של שירות מילואים או לידה) או עשו כן ומעוניינים לשפר ציון, רשאים להיבחן במועד ב'.

   

  לתשומת הלב:

  תלמידים שלא ניגשו למועד א' חייבים לקחת בחשבון כי אם ולא יוכלו להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות ועדת ההוראה כמפורסם בידיעון, יהיו חייבים להירשם לקורס פעם נוספת.

   

  מועד מיוחד

  ועדת ההוראה היא הסמכות היחידה לאישור מועד נוסף.

  רק ועדת ההוראה של ביה"ס - ולא מורה הקורס - רשאית לאשר לתלמידים להיבחן במועד מיוחד, על פי שיקול דעתה, במקרים חריגים ביותר.

  לא יאושרו מועדים מיוחדים בגלל התנגשות מועדי בחינות. למעט בבחינות בשיעורי חובה, החופפים למועדי בחינות בשיעורי חובה בחוג השני. על התלמידים לקחת תקנה זו בחשבון בעת רישומם לקורסים.

  נבחנו תלמידים יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא הציון הקובע.

  בבקשות למועד מיוחד ניתן לפנות לועדת הוראה במהלך שלושה שבועות ממועד ב' של הבחינה באמצעות טופס בקשה למועד מיוחד.

  מועד הבחינה ייקבע על-ידי מזכירות תלמידים ואישור הבקשה למועד מיוחד יישלח בדוא"ל לתלמיד. לאחר אישור הבקשה, באחריות התלמיד להתעדכן בתאריך הבחינה שיישלח אליו בהודעה/לפחות לרכזת הבחינות לבירור התאריך. בכל מקרה, עם תחילת שנת הלימודים לא יטופלו בוועדת ההוראה בקשות למועד מיוחד משנת הלימודים הקודמת.

   

  אישורי מחלה הניתנים לסטודנטים בתקופת הבחינות קבילים למתן מועד מיוחד בכפוף לתנאים הבאים:  א) האישור יהיה על מינימום 3 ימי מחלה. ב) האישור יונפק על ידי הרופא המטפל במהלך ימי המחלה; לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. ג) הבקשה למועד מיוחד והאישור הרפואי יועברו למרכזת מזכירות תלמידים בסיום המחלה, מיד עם השיבה ללימודים.

  תאריך המועד הנוסף ייקבע על ידי חוג הלימודים ויהיה סופי. סטודנט שיבקש להיבחן במועד המיוחד אולם לא יתייצב ביום הבחינה, לא יהיה זכאי למועד נוסף מעבר למועד זה.

   

  ועדת ההוראה דנה בבקשות למועד מיוחד, אך ורק במקרים הבאים:

  -   תלמידים שאילוצי לוח הבחינות (חפיפה במועד הבחינות) או אילוצים אישיים (מחלה) מנעו ממנו להיבחן, במועד א' ובמועד ב' יוכלו להגיש לוועדת ההוראה בקשה למועד נוסף, בצירוף אסמכתאות מתאימות.

      תלמידים המסתמכים על אשורים רפואיים ידאגו להעבירם למזכירות תלמידים בסמוך למועד הבחינה ולא בדיעבד. כל האישורים הרפואיים ייבדקו.

  -   תלמידים שנבצר מהם להיבחן בשל שירות מילואים פעיל. במקרה זה חלים כללי האוניברסיטה ("מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים") והכללים המוצגים בהמשך ("מועדי בחינות למשרתים במילואים").

  -   תלמידות שילדו ועקב הלידה נעדרו מבחינות במועד א' ו-ב', זכאיות למועד בחינה מיוחד בבחינות שנלמדו בסמסטר בו ילדו.

  -   תלמידים שנעדרו מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת).

   

  מועדי בחינות למשרתים במילואים

  סעיף זה כפוף להגדרות המופיעות בחלק הכלל - אוניברסיטאי, בפרק "מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות  מילואים".

  הטפסים שיוכרו כאסמכתא לשירות מילואים הינם טופס 3021 או טופס 3010 או טופס 510 בצירוף צו התייצבות. על התלמידים המבקשים להיבחן במועד מיוחד בגין מילואים להצטייד באחד הטפסים הנ"ל.

   

  שיפור ציון חיובי

  תלמידים יוכלו לבקש לשפר ציון חיובי (שקיבלו בבחינה במועד א' בלבד) אך ורק במועד ב' של אותו סמסטר/שנה. הציון בבחינה החוזרת יהיה הציון הסופי. יש להירשם לשיפור ציון חיובי דרך מערכת מידע אישי לתלמיד שבוע לפני מועד ב'. לא יינתן מועד מיוחד לשיפור ציון חיובי.

   

  עיון במחברות בחינה

  המועד שייקבע לעיון במחברות הבחינה יישלח לתלמידים בהודעת דואר אלקטרוני לאחר פרסום הציונים בקורס. עיון במחברות הבחינה יתקיים כיומיים לאחר פרסום הציון. מחברות הבחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב אחד. בדיקת טעות בציון לאחר פרק זמן זה, היא בלתי אפשרית.

   

  ערעור על ציון בחינה/עבודה/סמינריון

  ניתן לערער רק על הציון הסופי שפורסם באופן רשמי. תלמידים רשאים לערער על ציון ביום שיקבע לעיון במחברות הבחינה ועד שבוע ממועד פרסום הציונים. לאחר מועד זה לא יתקבל ערעור. במקרים חריגים, רשאים התלמידים לערער בפני ועדת הוראה. ערעורם יטופל בהתייעצות עם מורי הקורס. הוועדה תקבע המשך הטיפול בעניין.

  אם הגישו תלמידים ערעור על ציון וניתנה לתלמידים רשות מיוחדת להיבחן שנית או להגיש עבודה פעם נוספת על-מנת לתקן ציון חיובי, יוכלו לעשות זאת רק באותה שנה אקדמית בה נבחנו. בכל מקרה הציון האחרון של הבחינה או העבודה הוא הציון הסופי והקובע.

  לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית וכמו כן, לא ניתן לערער על ציון עבודת גמר במסגרת התואר השני.

  מחברות בחינה נשמרות רק למשך סמסטר עוקב ולאחר מכן מושמדות.

  לא ניתן לתקן ציונים לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

   

  הפסקה, חידוש והתיישנות לימודים      http://www.tau.ac.il/bylaws

   

  הפסקת לימודים ביוזמת התלמידים

  תלמידים המעוניינים להפסיק לימודיהם, יודיעו על כך בכתב למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. פרטים נוספים ראו בחוברת שכ"ל כללים ותקנות.

   

  הפסקת לימודים ביוזמת החוג/האוניברסיטה

  -    לא השלימו התלמידים את חובותיהם במסגרת התקופה שנקבעה.

  -    לא עמדו התלמידים בחובות האנגלית בתום השנה הראשונה.

  -    תלמידים בעלי תעודת בגרות מחו"ל, שלא הגיעו לרמת פטור בעברית עד תום השנה השנייה ללימודים.

  -    מספר הכשלונות שרשאים התלמידים לצבור במהלך הלימודים לא יעלה על 25% ממספר השעות לתואר או 25% מהלימודים באותה שנה.

   

  לתלמידי התואר הראשון בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי, המעבר משנה א' ל-ב' מותנה בקבלת ציון עובר בכל הקורסים הנלמדים במהלך השנה. תלמיד שנכשל בשנה א' ב- 3 קורסים לא יוכל לעבור לשנה ב'. כשלון בקורס משמעו כשלון סופי בקורס. כלומר התלמיד לא יוכל לקחת קורסים המיועדים לתלמידי שנה ב'; לא ניתן לעבור משנה ב' לשנה ג' אם התלמיד נכשל  ב- 3  קורסים בשנה זו. 

   

  לצורך מניין הכשלונות יובאו בחשבון גם כשלונות מנהליים (ציון 260), שנרשמו לתלמידים כתוצאה מאי השתתפות בשיעור אליו נרשמו, ושהם לא הודיעו על ביטולו בזמן.

   

  חידוש לימודים

  תלמידים שהיו בהפסקת לימודים יפנו לראש החוג בבקשה לחידוש לימודים.

  תלמידים המחדשים את לימודיהם, יחוייבו בתכנית הלימודים של השנה בה הם מחדשים לימודים. המועד האחרון לסיום לימודים הוא תום השנה החמישית. פרק זמן זה כולל בתוכו את כל תקופת הפסקות הלימודים. תלמידים שקיבלו בעבר הכרה בקורס ומבקשים לחדש לימודים, חייבים להגיש בקשה מחדש למזכירות תלמידים. תלמידים המחדשים לימודים יחוייבו בדמי חידוש לימודים. התשלום יתבצע באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל במזכירות תלמידים של בית ספר לחינוך.

  תלמידים אשר לא הגיעו לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך שנה מתחילת הלימודים (כולל הפסקת לימודים), אינם זכאים לחדש לימודיהם עד להשלמת החובה הנ"ל.

   

  התיישנות לימודים

  ראש החוג רשאי להטיל התיישנות על חלק מלימודיהם של התלמידים לאחר הפסקה של שנתיים. לאחר 5 שנים תחול התיישנות מלאה על הלימודים, בכל מקרה תחול התיישנות על כל ציון נמוך מ-"טוב". כמו כן, תחול התיישנות על לימודי אנגלית כשפה זרה חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive