הנחיות רישום לקורסים - תעודת הוראה

עודכן: 11.07.2022

הנחיות ולוח זמנים

לרישום לקורסים

 

 

התלמידים מתבקשים להכין מראש את מערכת הלימודים בהתאם לדרישות תכנית הלימודים.

מידע והנחיות לא יישלחו לתלמידים בדואר רגיל. פתיחת  קורס מותנית במינימום נרשמים.

 

על התלמידים חלה תכנית הלימודים אשר נקבעה ופורסמה בידיעון של אותה שנה בה החלו את לימודיהם. תלמיד המשנה חוג, מגמה או מסלול לימודים, או מחדש לימודים לאחר הפסקה, תחול עליו תכנית הלימודים של השנה בה התחיל את לימודיו לאחר ביצוע השינוי.

האחריות להרכבת תכנית הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמידים בלבד. אי מילוי החובות עלול לגרום לעיכוב בסיום הלימודים.

 

יש לבדוק בקפידה את תוכן הקורס ודרישות מקדימות אם יש כאלה.

 

תלמידים לא יורשו להשתתף בקורס כלשהו (שיעור, תרגיל או סמינר) אם אינם כלולים ברשימת הנוכחות לאותו קורס. אם למרות זאת השתתפו התלמידים בקורס, וגם אם מילאו את החובות שהוטלו על-ידי המורה, לא יוכר להם הקורס.

 

בקורס הניתן בקבוצות מקבילות, לא יוכלו התלמידים להיות רשומים בקבוצה אחת ולהיבחן אצל מורה המלמד את אותו השיעור בקבוצה אחרת. אם בכל זאת ניגשו התלמידים לבחינה בקבוצה האחרת, ציוניהם לא יוכרו להם.

 

אין להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי (גם אם המורים הנוגעים בדבר נתנו את הסכמתם לכך).

 

תלמידים שנרשמו לקורס, לא  השתתפו בו ולא ביטלו את רישומם במועד שנקבע, יירשם להם ציון בקורס זה נכשל מנהלי (230), והקורס יילקח בחישוב שכר הלימוד של אותה שנה.

 

בבית ספר לחינוך מתקיים רישום לקורסים בשיטת "המכרז" (Bidding).

 

 

רישום לקורסים בשיטת ה"מכרז"

 

שער הכניסה למערכת הבידינג היא כתובת האינטרנט:

http://www.ims.tau.ac.il/bidd/

 

באתר זה נמצא כל המידע הרלוונטי על שיטת הרישום ומצגת וידאו להדרכה בנושא עקרונות הבידינג.

אנא קראו מידע זה בעיון רב. הוא יקל עליכם בביצוע הרישום.

 

הרישום לקורסים מתקיים בשיטת ה"מכרז" (Bidding), שהיא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את בקשותיו וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד.

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט לרבות מעבדת המחשבים של ביה"ס לחינוך בבניין שרת, בהתאם ללוח זמנים שמפורט בהמשך:

 

הרישום לקורסים בבית הספר לחינוך הינו שנתי מתבצע מראש לסמסטרים א' ו ב'. - -

שימו לב, הרישום מתבצע בתחילת שנה גם לגבי קורסים המתחילים בסמסטר ב'.

לא תהיה כל מחוייבות לגבי תלמידים שלא נרשמו לקורסים המתחילים בסמסטר ב'.

מקצה ראשון: מיום שלישי, 6.9.2022, בשעה 11:00 עד יום שני, 12.9.2022,  בשעה 10:00

מקצה שני: מיום ראשון , 18.9.2022, בשעה 11:00 עד יום רביעי, 21.9.2022, בשעה 10:00.

 

תמיכה של צוות מזכירות סטודנטים ומזכירות חוגים בבניין שרת, בתאריכים הנ"ל,

בשעות:  15:00 - 09:00

 

פרסום תוצאות הרישום

יש לברר את תוצאות הרישום באמצעות האינטרנט במערכת הבידינג )לאחר מקצה ראשון ושני(.האחריות

לבדיקת רשומת הלימודים, להרכבת תכנית הלימודים ולמילוי החובות חלה על התלמיד בלבד.

יפורסמו גם נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות הריצה )ניקוד סגירה של קורסים, מספר המבקשים

להתקבל, מספר המתקבלים לקורס וכו'(.

תוצאות המקצה הראשון יפורסמו:

-   יום שלישי, 13.9.2022, בשעה 18:00 לכל המאוחר, במערכת הבידינג.

תוצאות המקצה השני יפורסמו:

-   יום חמישי, 22.9.2022, בשעה 18:00 לכל המאוחר, במערכת הבידינג ולמחרת במערכת מידע אישי לתלמיד www.ims.tau.ac.il.

 

איך מבטלים קורסים:

ניתן לבטל קורסים במהלך הריצות של הבידינג.

במקרה זה הנקודות שהוקצו לקורס שבוטל יתווספו לסך הנקודות העומדות לרשות התלמידים בריצה השנייה.

 

סיום הריצה השנייה של הבידינג 21.9.2022  בשעה 10:00, הינו המועד האחרון לביטול קורסים לסמסטר א' במערכת הבידינג. לאחר מכן ניתן יהיה לבטל רישום לקורסים באמצעות האינטרנט בתפריט מידע אישי לתלמיד www.ims.tau.ac.il (ולא דרך מערכת הבידינג!).

בשבועיים הראשונים של סמסטר ב' ניתן לבטל רישום לקורסים המתקיימים בסמסטר ב'. במקרה זה ייעשה הביטול רק באמצעות האינטרנט בתפריט מידע אישי לתלמיד www.ims.tau.ac.il (ולא דרך מערכת הבידינג!).

 

בכל מקרה על התלמיד חלה חובת הבדיקה, שהביטול נקלט במערכת.

 

רישום לקורסים סגורים - תאריכים מפורטים בלוח זמנים לרישום לקורסים

במהלך הריצה השניה ניתן לבטל רישום לקורסים ואף לנסות ולהירשם לקורסים בהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים בהנחה שיתכן שיתפנו בהם מקומות.

על התלמיד חלה החובה לוודא שבקשתו התקבלה ונקלטה במערכת.

עם תום הריצה הראשונה והשנייה ניתן לראות את תוצאות הרישום באתר הבידינג.

לאחר הריצה שנייה, חובה לאמת את קליטת הרישום במחשב באתר מידע אישי לתלמיד: www.ims.tau.ac.il בו ניתן לראות גם פירוט מערכת שעות, תאריכי בחינות, פירוט ציונים ופירוט חשבון שכר לימוד.

לאחר תום השבוע השני של הסמסטר לא יתקבלו בקשות לשינויים בתכנית הלימודים.

 

מועדי הרישום המאוחר – רישום לקורסים שלא באמצעות מערכת הבידינג, יתקיים בשבוע השני של כל סמסטר.

הוספה של רישום לקורסים בתכנית הלימודים על בסיס מקום פנוי

תלמידים שנבצר מהם להרשם במועדים לעיל ותלמידים המעוניינים להוסיף רישום לקורסים, יוכלו לעשות זאת בשבועיים הראשונים של סמסטר א' או ב' בשעות 12:00-9:00 הרישום יבוצע ידנית (לא לפי שיטת המכרז), במזכירות סטודנטים, חדרים 400, 401, 401א', 335, בבניין שרת.

 

לרשותכם - ייעוץ לקראת רישום יינתן במזכירות תלמידים ומזכירות חוגים בשעות הקבלה.

 

שימו לב:

  • רישום בשיטת המרכז מחייב את התלמיד להצטייד בקוד משתמש וססמה כפי שנקבע בזמן אשרור קוד מחשב וכתובת אימייל. פרטים באתר מידע אישי לסטודנט www.ims.tau.ac.il בקוד האישי שלו.
  • גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמיד אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר לימוד. הנ"ל חל גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועל הזכאים לפרס לימודים.
    למי שלא הסדיר את התשלום הראשון לשנת הלימודים, לפחות שבעה ימים לפני מועד ההרשמה גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר, לא תהיה כל אפשרות להירשם לקורסים.

תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד ישלח שובר תשלום חתום ע"י הבנק, בצירוף פרטים אישיים לפקס שמספרו 03-6406463, וזאת לצורך הרישום.

 

 

הערות והמלצות

-   לפני בואו לרישום על התלמיד ללמוד את עקרונות הרישום בשיטת המכרז באמצעות המצגת המופיעה באתר הנ"ל. על התלמיד לוודא ששם המשתמש והסיסמה ידועים לו.

-   על התלמיד לקרוא את הידיעון כפי שיופיע באתר ביה"ס, לשים לב לכל הדרישות וההנחיות ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש.

-   לא תהיה אפשרות לערער או לשנות את הקצאת הנקודות שלא במסגרת "המכרז" עקב שגיאה או הבנה לקויה של הדרישות המפורטות בידיעון ושל כללי הרישום.

-   שיטת "המכרז" מטילה על התלמיד אחריות על בדיקת מצבו האקדמי. התלמיד נדרש אפוא, לוודא עמידה  

    בדרישות המוקדמות לקורסים השונים.

-   קבלה לקורס על-פי העקרונות שפורטו לעיל איננה מהווה התחייבות ביה"ס להשתתפות התלמיד בקורס, אם

    איננו עומד בדרישותיו.

-   בשלבי הרישום הראשונים אין המערכת בודקת תנאים, דרישות קדם וכו' ובדיקתם תיערך בשלבים מאוחרים יותר. כתוצאה מבדיקה זו יוכנסו, במידת הצורך, שינוים בתכנית הלימודים.

-   רישום לקורס/ים המותנה בקבלת ציון שטרם פורסם יהיה רישום על תנאי.

-   פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט, תפורסם על לוח המודעות באתר ביה"ס, ותישלח בדואר אלקטרוני לתלמידים שנרשמו לקורס.   

 

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס

1.       הקורס מלא - התלמיד לא הקצה די נקודות.

2.       התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת מאותו קורס - כלומר, התקבל לקבוצה אחרת אותה העדיף יותר.

3.       התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת הקבוצה אליה לא התקבל.

4.       בתואר ראשון לא יתאפשר להירשם ולהתקבל ליותר מקורס אחד במסגרת סמינריונים (300) ובמסגרת פרקטיקום (330): קבלה במקצה השני או השלישי לסמינריון מבטל אוטומטית קבלה במקצה הראשון לסמינריון.

5.       תלמידי תואר שני בשנה א' יוכלו להירשם לסמינר אחד בלבד במסגרת 450. תלמידים בשנים מתקדמות יוכלו להירשם לשני סמינריונים.

6.       תלמידים בתואר שני בתכניות: 0719, 0712 בשנה א' ובשנים מתקדמות, לא יתאפשר להירשם ולהתקבל ליותר מקורס אחד שהוא תאוריה ויישום (מסגרת 460) עם אינדיקציה של מספר קבוצה 41.40 וסמינר אחד עם אינדיקציה של אופן הוראה 04 ומסגרת 450. תלמידים בתכניות הנ"ל: קבלה במקצה השני או השלישי לסמינריון מבטל אוטומטית קבלה במקצה הראשון לסמינריון.

7.       תלמידים בתואר שני שנרשמו לקורסים מתודולוגיים במסגרת 410, מבלי דרישה מקדימה של בחינת פטור בסטטיסטיקה בציון של 60 לפחות.

8.       ביחידה להכשרה להוראה, לא ניתן להירשם ולהתקבל ליותר מסמינר אחד (מסגרת 300). קבלה במקצה השני או השלישי לסמינר מבטלת אוטומטית את הקבלה לסמינר במקצה הקודם.

 

 

הקצאת הנקודות

מטרת שיטת הקצאת הנקודות היא להעניק יתרון לתלמידים המעונינים להאיץ את קצב התקדמותם בלימודים ולהירשם למספר רב של קורסים.

 

תעודת הוראה

לרשות התלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה יוקצה ניקוד בסיסי לפי הפירוט:

 

שנה

ניקוד

לקראת תואר

לימודים לקראת תעודת הוראה

א

200

70

 

ב ואילך

300

70

לימודי השלמה הנלמדים במסגרת בית הספר לחינוך: תואר 01

א

ב' ואילך

50

100

01

 

 

יש להירשם לשיעורי השלמה בחוגים אחרים בהתאם להנחיות החוג אשר במסגרתו נלמד הקורס, באמצעות טופס רישום לקורסים (לשיעורי השלמה), הנמצא באתר ביה"ס לחינוך, טפסים.

 

ניקוד מינימלי לקורס

באמצעות הנקודות שהועמדו לרשותו רשאי התלמיד להקצות נקודות לכל קורס בו הוא מעוניין להשתתף.

ההקצאה המינימלית עבור כל קורס היא 5 נקודות.

 

מתי בכל זאת ניתן להקצות "0" נקודות?  במקרים הר"מ יש לסמן את הקורס אך לא להקצות נקודות:

1.    כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. אין צורך להקצות ניקוד לשאר הקבוצות החלופיות.

      משמעות ההקצאה של 0 נקודות הינה "הצהרת כוונות" של התלמיד כי הקורס הינו חלופה בלבד לקורס שיסורב.

2.    במסגרת לימודי התואר הראשון: "פר"ח" 0721.0002.01, לא מחייבים הקצאת ניקוד, אך מחייבים סימון בחירת הקורס.

3.    במסגרת לימודי תואר ראשון: "הדרכה בספרייה" 0723.0004.01, לא מחייבים הקצאת ניקוד אך מחייבים סימון בחירת הקורס.

4.    במסגרת לימודי התואר השני: "בחינת פטור בסטטיסטיקה" 0709.4000.01, לא מחייבים הקצאת ניקוד, אך מחייבים סימון בחירת הקורס.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>