מהלך הלימודים

מהלך הלימודים

 

1.       הגדרת תלמיד 

הלימודים לקראת התואר השלישי מתבצעים בשני שלבים:

תלמיד שלב א' – תלמיד מחקר שהתקבל ללימודי תואר "דוקטור לפילוסופיה" והצעת המחקר שלו טרם אושרה.

תלמיד שלב ב' – תלמיד  שהצעת המחקר שלו  לתואר "דוקטור לפילוסופיה" אושרה.

 

2.       מבנה תכנית הלימודים
2.1  תכנית הלימודים
היקף תכנית הלימודים הוא 14 ש"ס לפחות, אותה יש לסיים עד תום השנה החמישית ללימודים או עד מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט, המוקדם מבין השניים.
תכנית הלימודים תכלול קורסים ברמת תואר שני לפחות מביה"ס לחינוך, וכן אפשרי ללמוד עד 8 ש"ס מפקולטות אחרות.
התכנית מחייבת סדנה לתלמידי מחקר בשנת הלימודים הראשונה (4 ש"ס). יתר הקורסים ייקבעו בתיאום עם מנחה עבודת הדוקטורט בהתאם לשיקול דעתו ולצרכי המחקר.
במסגרת תכנית הלימודים יש ללמוד קורסים אותם מלמדים חברי סגל אקדמי בדרגת ד"ר לפחות.
באישור בכתב של המנחה ניתן ללמוד קורס אחד, אותו מלמד/ת מר/גב'. קורס זה הינו מעבר לקורס בכתיבה אקדמית באנגלית הניתן ע"י מרצה שאינו בדרגת ד"ר לפחות.
ניתן ללמוד עד 4 ש"ס באוניברסיטת מחקר אחרת בארץ, הנמצאת בהסדר עם אוניברסיטת ת"א.
הציון הנדרש בקורסים בלימודים לקראת התואר השלישי הוא 80 לפחות.
בבקשות מיוחדות ניתן לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.
שימו לב - תלמידים שנדרשו לתכנית לימודים ייחודית המותאמת לצרכי עבודת המחקר שלהם קיבלו על כך הודעה בעת קבלתם ללימודים, ועליהם להקפיד ללמוד קורסים בהיקף ובתכנים הנדרשים כמפורט בהודעה על קבלתם כתלמידי מחקר  שלב א'.

 

לטופס הרישום לקורסים

סדנה לתלמידי מחקר (שיעור חובה שנה א') 

0711.0001.01

שנתי

14-16

 יום שלישי 

פרופ' מיכל טבח

 
סדנת הדוקטורנטים נועדה לסייע לתלמידי המחקר בשנתם הראשונה לגבש את נושא המחקר שלהם, ולהכין את הצעת המחקר שלהם תוך הקפדה על כתיבה אקדמית נאותה.
​בהינתן המגוון הרחב והעשיר של תפיסות וגישות למחקר בבית הספר לחינוך, הסדנה תעסוק בהקשרים הרחבים ביותר של המחקר החינוכי.
 
2.2.    תכנית הלימודים לתלמידי המסלול הישיר המבקשים לקבל תואר שני ללא תזה במהלך לימודיהם לקראת התואר השלישי
כל דרישות תכנית הלימודים המפורטות בסעיף 2.1 חלות גם על תלמידי המסלול הישיר. בנוסף לכך, כדי שתלמידי מסלול זה יוכלו לקבל במהלך תקופת לימודיהם לקראת התואר השלישי אישור זכאות לתואר שני ללא תזה, עליהם לעמוד גם בתנאים הנוספים המפורטים להלן:

א.    השלמת מכסת שעות של 32 ש"ס, הכוללת 18 ש"ס בתקופת המועמדות ללימודים לקראת תואר שלישי ו-14 ש"ס לאחר הקבלה ללימודי התואר השלישי. תכנית הלימודים תכלול שתי עבודות סמינריוניות לפחות, קורס מתודולוגי בהיקף של 3 ש"ס לפחות, סדנה לתלמידי מחקר, וכן קורסים  הרלוונטיים  לדוקטורט בהתייעצות עם המנחה ותוך התייחסות למגבלה שלא כל הקורסים נלמדים אצל מרצה אחד, כולל המנחה.

ב.    אישור הצעת המחקר ומעבר לשלב ב'. משמעו של דבר הוא, שהאישור על 'סיום הלימודים לתואר שני ללא תזה' יינתן רק לאחר המעבר לשלב ב'.

 

3.       הגשת תכנית המחקר ובדיקתה

3.1.    תלמיד שלב א' במסלול הרגיל  

תלמיד מחקר שלב א' יגבש בסיוע המנחה את הצעת המחקר, שתועבר לאישור הוועדה היחידתית. הוועדה היחידתית תפנה למנחה העבודה, שיציע רשימה של מעריכים להצעה. הוועדה תבחר בהתאם לשיקול דעתה מעריכים מאוניברסיטת ת"א ו/או מאוניברסיטאות מחקר אחרות, ותבקש את חוות דעתם על תכנית המחקר. הוועדה תעביר לתלמיד ולמנחה את ההערות וההמלצות של המעריכים בנוגע לקבילותה של הצעת המחקר לתואר השלישי, ואם יהיה בכך צורך, תבקש לתקנה. הוועדה היחידתית תגיש את המלצותיה לוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אשר תחליט אם להעניק לו מעמד של תלמיד מחקר או לדחותו. שמות המעריכים של הצעת המחקר יהיו חסויים בפני התלמיד והמנחה. אם התלמיד מבקש להיפגש עם המעריך, יוכל הדבר להתבצע בתנאי שהמעריך יסכים לכך והוועדה היחידתית תיתן את אישורה.

 

לוחות זמנים: תלמידי שלב א' נדרשים להגיש את תכנית המחקר המאושרת ע"י המנחה תוך שנה אחת ממועד קבלתם ללימודים. במקרים מיוחדים ביותר תשקול הוועדה היחידתית מתן ארכה נוספת להגשת ההצעה תוך שנתיים לכל היותר.

 

3.2. תלמיד שלב א' על תנאי במסלול הישיר

תלמידי מסלול זה נדרשים להגיש תוך שנה ממועד הקבלה ללימודים את הצעת המחקר לשיפוט ולעמוד בבחינת כשירות בע"פ על הצעת המחקר. מועד הבחינה בע"פ יקבע לאחר שתתקבלנה חוות הדעת של המעריכים - מעריך פנימי ומעריך חיצוני. הועדה הבוחנת תמונה על ידי הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ותכלול את מנחה העבודה ושני חברי סגל (מתוך ביה"ס לחינוך) מתחום התמחותו של המועמד. הוועדה רשאית לאשר מומחה מתאים מחוץ לביה"ס לחינוך, בהתאם לצורך.

תוכן הבחינה: דיון בהצעת המחקר, שיכלול התייחסות הן לתכנים תיאורטיים ומחקריים והן למתודולוגיה המחקרית המוצעת. הציון בבחינה יהיה עבר / לא עבר. אם יעמוד המועמד בדרישות אלה, הוא יתקבל כתלמיד מחקר שלב ב'. היה ולא עמד בכך, יחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לתואר מוסמך – כל זאת לא יאוחר משנתיים מיום קבלתו ל"מסלול הישיר".

 

3.3. הנחיות להגשת תכנית מחקר:

להנחיות מפורטות להגשת תכנית המחקר ולדוגמא לדף שער בעברית ובאנגלית.

 

4.      משך הלימודים: על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו לשלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטורט הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת, והוועדה האוניברסיטאית אישרה את ההמלצה.

 

5.      הפסקת לימודים:

במקרים מיוחדים תוכל הוועדה היחידתית, בהמשך לבקשה מנומקת של התלמיד ובהמלצת המנחה, לאפשר לתלמיד הפסקה בלימודיו לתקופה של עד שנה.

 

6.       הגשת דו"ח התקדמות: 

דו"ח התקדמות במחקר יוגש אחת לשנה, בתחילת כל שנת לימודים, החל משנה לאחר אישור תכנית המחקר. הדו"ח יוגש למזכירת הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בצירוף אישורו של מנחה עבודת הדוקטורט ובחתימתו. אם התלמיד מודרך ע"י שני מנחים, יש לצרף לדו"ח את אישורם וחתימתם של שני המנחים. להנחיות להגשת דו"ח ההתקדמות.

 

7.       הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט 

7.1.    הנחיות להגשת עבודת הדוקטורט:

באוניברסיטת תל אביב ניתן להגיש עבודת דוקטור באחת משתי הדרכים הבאות:

א. עבודת דוקטור במתכונת "רגילה" (מונוגרפיה)- חיבור שלם המוגש כיחידה אחת, מסכם את עבודת המחקר וערוך לפי הכללים הנהוגים בתחום. 

נא תשומת ליבכם לכך כי במקרים בהם התלמיד הוא חלק מקבוצת מחקר של המנחה, חלקו של התלמיד בה צריך להיות משמעותי ומובחן ביחס לתרומת הקבוצה. כלומר, עבודת הדוקטורט שהוא כותב צריכה להתבסס על החלק במחקר אותו הוא מוביל, בצורה ברורה ונחרצת. על מנת להבטיח זאת, בעבודה המתבססת על מחקרים משותפים ומוגשת כ"מונוגרפיה" על התלמיד לציין בפתח העבודה את חלקו במחקר. ציון תרומת התלמיד למחקר בעבודת הדוקטורט תיעשה בהלימה למגמה דומה בכתבי עת, המחייבים אף הם את המחברים לציין באופן מפורש מה היתה תרומתם של הכותבים השונים במאמר.

לנוהל האוניברסיטאי להגשת עבודת הדוקטורט

להנחיות להגשת עבודת הדוקטור כולל פורמטים לצורתה החיצונית של עבודת הדוקטור וכן הנחיות להגשת תולדות חיים ורשימת פרסומים.

ב. עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים- בהתאם לכללים המפורטים בנוהל האוניברסיטאי.

הנחיות וטופס בקשה להגשת עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים

טופס בקשה להגשת עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים (בתצורת WORD)

 

7.2.    תהליך השיפוט: עבודת הדוקטורט תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של ביה"ס לחינוך. הוועדה היחידתית תפנה למנחה העבודה, שיציע רשימה של שופטים לעבודה, הוועדה תבחר בהתאם לשיקול דעתה שופטים מאוניברסיטת תל אביב ו/או מאוניברסיטאות מחקר אחרות, ותבקש את חוות דעתם על קבילותו של המחקר כעבודת דוקטור. לאחר קבלת חוות הדעת, אם יש צורך בכך, התלמיד יבצע תיקונים בעבודה בהתאם לדרישות השופטים ובהתייעצות עם מנחה העבודה. לאחר עיון בהערכותיהם הסופיות של השופטים תעביר הוועדה היחידתית את המלצותיה לוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. לאחר קבלת המלצת הוועדה היחידתית, בצירוף כל דו"חות השיפוט, תחליט הוועדה האוניברסיטאית לאשר או לדחות את המלצת הוועדה היחידתית למתן או אי-מתן התואר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>