תנאי הקבלה ותהליך הרישום

1.       לימודים לקראת התואר השלישי במסלול הרגיל

1.1     התנאים להגשת מועמדות ללימודים במסלול הרגיל

רשאים לפנות לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בבקשה להתקבל כ"תלמיד מחקר שלב א'" במסלול הרגיל - מי שקיבלו את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בחינוך בציון משוקלל של 85 לפחות, והכינו עבודת גמר, שציונה הוא 85 לפחות.

עבור מועמדים שסיימו לימודי "מוסמך אוניברסיטה" בחוגים אחרים, נדרשת עמידה בתנאי המינימום להגשת המועמדות, שצוינו לעיל. בנוסף לכך, מועמדים אלו יידרשו במידת הצורך ללימודי השלמה מעבר לתכנית הלימודים, שהיקפם ייקבע ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר בהתייעצות עם המנחה המיועד בהתאם לרקע הלימודי והמקצועי  של המועמד. ראה מידע נוסף בהמשך בסעיף 3.1 – לימודים בסטטוס של "מועמד לתלמיד מחקר".

 

1.2     מציאת מנחה לעבודת הדוקטורט

המעוניינים להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי אמורים למצוא ביוזמתם מנחה לדוקטורט מקרב חברי הסגל האקדמי של ביה"ס לחינוך הרשאים להנחות לתואר שלישי - כלומר, חבר סגל במסלול האקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה. המועמד רשאי לבקש הנחיה של שני מנחים; במקרה כזה, אחד מהם חייב להיות מביה"ס לחינוך. הסכמת המנחה היא תנאי מוקדם להרשמה.

לרשימת חברי הסגל בבית הספר לחינוך הרשאים להנחות לדוקטורט ותחומי המחקר שלהם

 

1.3       לפי תקנון תלמידי מחקר האוניברסיטאי עובד מנהלי או טכני של האוניברסיטה לא יורשה ללמוד ביחידה בה הוא עובד. מקרים חריגים יובאו לאישור הרקטור. כמו כן, בקשתו של מועמד (שאינו עובד  אוניברסיטה) לבצע מחקר במקום עבודתו תיבחן ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 

1.4.    המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות

המבקשים להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי יגישו בתיאום מראש במזכירות תלמידי מחקר עותק קשיח, וכן עותק אלקטרוני בדוא"ל: irisp@tauex.tau.ac.il, של המסמכים שלהלן:

 • תעודות וגיליונות ציונים מקוריים של לימודי התואר הראשון והתואר השני.
 • אישור בכתב מהמנחה המיועד, המאשר בחתימתו כי הוא מסכים להדריך את המועמד.
 • קורות חיים.
 • נוסח ראשוני של הנושא שבו מבקש המועמד לעסוק (לא יותר מעמוד).
 • הצהרות התלמיד והמנחה על תקנון ניגוד עניינים (מספר הוראה 10-024) . מצורף התקנון וטופס ההצהרה – נספח ב'.​
 • טופס רישום לאוניברסיטה אותו ניתן למלא רק לאחר קבלת אישור מזכירת הוועדה. 

המועמדות ללימודי התואר השלישי תידון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אשר יחליטו על סמך נתוני המועמד ולפי שיקול דעתן על קבלתו או דחייתו של המועמד.

 

2.       לימודים לקראת תואר שלישי במסלול הישיר

2.1     התנאים להגשת מועמדות ללימודים במסלול הישיר

המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים, האמורים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולקחת חלק בפעילות האקדמית של ביה"ס.

רשאים להגיש מועמדות כתלמידי שלב א' "על תנאי" מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בחינוך או בתחומים אחרים, הרלוונטיים לנושא הדוקטורט, בציון משוקלל של 90 לפחות.

המועמדים יידרשו להירשם ללימודי התואר השני בחינוך ולסיים 18 ש"ס תוך שנה בציון ממוצע של 90  לפחות. במסגרת זו יידרשו לכתוב עבודה סמינריונית אחת,  שבה יוכיחו יכולת לבצע מחקר מקורי באופן עצמאי, ושתזכה אותם בציון של 95 לפחות. עם השלמת מטלות אלה יקבלו התלמידים הסכמה בכתב להנחיה מחבר סגל, הרשאי להדריך תלמידי מחקר.

סעיף 1.3 לעיל חל גם על המועמדים למסלול הישיר.

 

 2.2     המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות למסלול הישיר

המבקשים להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי יגישו בתיאום מראש במזכירות תלמידי מחקר עותק קשיח, וכן עותק אלקטרוני בדוא"ל: irisp@tauex.tau.ac.il, של המסמכים שלהלן:

 • תעודות וגיליונות ציונים מקוריים של לימודי התואר הראשון והשני.
 • הסכמה בכתב להנחיה מחבר סגל הרשאי להדריך תלמידי מחקר, וכן המלצה מפורטת שלו, המסבירה את מצוינותו של המועמד ואת התאמתו ללימודי התואר השלישי.
 • שני מכתבי המלצה משני חברי סגל בביה"ס לחינוך (בנוסף למנחה המיועד); הועדה רשאית לפנות בבקשות להמלצות גם לחברי סגל אחרים.
 • נוסח ראשוני של הנושא שבו מבקש המועמד לעסוק (לא יותר מעמוד).
 • מכתב כוונות ושאיפות לגבי הלימודים במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט.  להנחיות להכנת המכתב
 • הצהרות התלמיד והמנחה על תקנון ניגוד עניינים (מספר הוראה 10-024).
  מצורף התקנון וטופס ההצהרה – נספח ב'.
 • טופס רישום לאוניברסיטה אותו ניתן למלא רק לאחר קבלת אישור מזכירת הוועדה. 

 

המועמדות ללימודי התואר השלישי תידון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אשר יחליטו לפי שיקול דעתן ובהתייחס למצוינות יוצאת דופן של המועמד (לימודים אקדמיים נוספים או הישגים מחקריים) על קבלתו או דחייתו של המועמד.

 

3.       לימודי השלמה  לקראת לימודי התואר השלישי – "מועמד לתלמיד מחקר"

          (תקופת מועמדות לפני הדוקטורט )

 

3.1       הלימודים בסטטוס זה מיועדים לבעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול עם עבודת גמר בחינוך או בתחומים אחרים הרלוונטיים לנושא עבודת הדוקטורט, אשר עומדים בתנאים המצוינים בסעיף  1 לעיל, שהוחלט לאחר דיון בוועדות האוניברסיטה  – היחידתית והאוניברסיטאית לקבלם לתקופת מועמדות שבמהלכה יידרשו ללימודי השלמה. בתום תקופת המועמדות תובא הקבלה ללימודי התואר השלישי  של ה"מועמד לתלמיד מחקר" לדיון נוסף בוועדה היחידתית ובוועדה האוניברסיטאית, אשר יחליטו על סמך -  הישגיו בתקופת המועמדות והמלצתו של המנחה המיועד לגבי התאמתו/אי התאמתו  של המועמד ללימודים. 

 

3.2       במקרים מיוחדים תישקל קבלתם בסטטוס של "מועמד לתלמיד מחקר" של מועמדים מצטיינים הבולטים בהישגיהם, שהינם בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול ללא תזה  בחינוך או בתחומים אחרים הרלוונטיים לנושא עבודת הדוקטורט. המועמדות ללימודים בסטטוס זה תידון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אשר יחליטו על סמך  נתוני המועמד, ולפי שיקול דעתן על קבלתו או דחייתו של המועמד. אם יוחלט לקבלו, המועמד יתקבל לתקופת מועמדות, אשר נועדה לבדוק את כשירותו ללימודי התואר השלישי. במהלך תקופה זו יידרש המועמד -  לכתוב עבודת מחקר השקולה מבחינת היקפה ורמתה לעבודת גמר לתואר שני ואף ללימודי השלמה, לפי שיקול דעתן של וועדות האוניברסיטה. בתום תקופת המועמדות תובא הקבלה ללימודי התואר השלישי  של ה"מועמד לתלמיד מחקר" לדיון נוסף בוועדה היחידתית ובוועדה האוניברסיטאית, אשר יחליטו על סמך - הישגיו בתקופת המועמדות, המלצתו של המנחה המיועד  ונושא המחקר המוצע  לגבי התאמתו/אי התאמתו  של המועמד ללימודים. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>