מלגות ותעודות הצטיינות

עודכן: 18.07.2023

מלגות ותעודות הצטיינות
פרופ' רפי נחמיאס ופרופ' פסיה צימר מעניקים תעודת הצטיינות

לתלמידי תואר ראשון
מצטייני רקטור
מידי שנה מוענקת לתלמידים בעלי הישגים מעולים בתואר הראשון תעודת הערכה מטעם רקטור האוניברסיטה.
אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור נקבעות מידי שנת לימודים ומעודכנות בהתאם.
אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם ראש בית הספר:
הצטיינות ראש ביה"ס תינתן ל- 5% מהתלמידים המצטיינים ביותר בשנת הלימודים הקודמת )עליה ניתנת
ההצטיינות(. לצורך קביעת הציון, משוקללים הציונים של כל הקורסים שנלמדו באותה שנה.
לצורך מניין השעות והקורסים להצטיינות ישוקללו אך ורק קורסים עם ציונים מספריים.
הקריטריונים הם:
• התלמידים אינם גוררי לימודים.
• למדו בשנה הקודמת סה"כ 20 ש"ס ו/או 6 קורסים לפחות מקורסי החוג.
• הממוצע המשוקלל של ציוניהם בקורסים הנ"ל הוא 90 לפחות.
• לימודים בחוג שני 16 ש"ס לפחות ו/או 5 קורסים בממוצע 90 ומעלה.
• לא תידון מועמדות של מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או מי שהורשע בדין משמעתי
בעבירה שיש בה חוסר יושרה אקדמית או בדין פלילי ולמי שהואשם באחת מעבירות אלה וזוכה מחמת
הספק.
תלמיד שקיבל תעודת הערכה מטעם הרקטור או מטעם ראש בית הספר, יצוין הדבר ברשומת הלימודים שלו.
פטור מתשלום שכר לימוד עבור שעות עודפות לתלמידים מצטיינים:
תלמיד שהוגדר במהלך התואר כ"מצטיין ראש בית הספר" ו/או "מצטיין רקטור" יהיה זכאי ל- 6 ש"ס עודפות ללא
תשלום להרחבת השכלתו רק אם סיים את לימודיו לתואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות או בהצטיינות
יתרה.
השעות העודפות ילמדו במקביל לקורסים אחרים מהתוכנית הרגילה. עם סיום הלימודים על התלמיד לפנות
למדור שכר לימוד בבקשה לזיכוי שעות עודפות. בכל מקרה יהיה על התלמיד להשלים מינימום שכר לימוד כנדרש
לקבלת התואר.


לתלמידי תואר שני:
מלגה על בסיס הצטיינות בגין הישגים בלימודי תואר שני בשנת הלימודים תשפ"ד, מיועדת לתלמידים אשר
תשפ"ד הינה השנה השנייה ללימודיהם בתואר השני
אחת לשנה, במהלך סמסטר ב', מעניק בית הספר לחינוך מלגות הצטיינות על סמך לימודים בשנת הלימודים
הקודמת.
דרישות בסיסיות ממועמדים לקבלת מלגת הצטיינות לשנה"ל תשפ"ד:
תלמידים במעמד מן המניין שהשלימו במהלך שנת הלימודים הראשונה )תשפ"ג( לפחות מחצית ממכסת השעות
לתואר )לא כולל פטורים, שיעורים שנלמדו במעמד מיוחד ושיעורי השלמה(, בציון ממוצע של 90 לפחות. לא ניתן
להעביר קורסים עודפים במהלך התואר. כל הציונים של קורסים שנלמדו בתשפ"ג יוזנו למערכת מינהל במחשב,
תלמידים שהחלו לימודים בסמסטר ב' תשפ"ג ולמדו בסמ' ב+א העוקב )א תשפ"ד( לפחות מחצית ממכסת השעות
לתואר לא כולל פטורים, שיעורים... בציון 90 לפחות. יש לשים לב שהקורסים מופיעים רק במסגרת לימודי התואר
השני, לא יאוחר מ- 31.1.2024 ;
• עדיפות תינתן לתלמידי תואר שני במסלול עם עבודת גמר. רישום למסלול זה יהיה מעודכן במערכת מינהל
במחשב לא יאוחר מ- 31.1.2024 . על התלמידים מוטלת האחריות לוודא כי בחודש ינואר הם רשומים
במערכת מידע אישי לתלמיד במסלול עם עבודת גמר.
ועדת המלגות תבחר מבין המועמדים הנ"ל את הזכאים למלגה ואת גובה המלגות.
המלגות ותעודות ההערכה מטעם ראש בית הספר יוענקו בטקס מיוחד שמתקיים לקראת סוף השנה.
מלגה על בסיס הצטיינות חברתית:
בכל שנת לימודים יוצעו עד שלוש מלגות הצטיינות חברתית לסטודנטים הלומדים בבית הספר לחינוך בהתאם
לקריטריונים הבאים:
א. משך זמן התנדבות מינימלי של שנה אחת.
ב. ההתנדבות איננה מתבצעת במקום עבודתו של המועמד.
ג. ההתנדבות בעלת זיקה לתחום החינוך.
ד. ההתנדבות מתבצעת בעמותה הרשומה כדין ומטרותיה בעלות זיקה לחינוך.
ה. תשפ"ד היא שנת לימודיהם השניה.
19
מועמדים העונים על חמשת הקריטריונים יוזמנו לריאיון אישי עם )לפחות( אחד מחברי הוועדה לשם התרשמות
כללית.
מועמדים יתבקשו להציג מסמכים המתאימים לקריטריונים האמורים. נציין כי הועדה שומרת לעצמה זכות לבחון
פניות חריגות.


מלגות סיוע כלכלי
בנוסף מעניק בית הספר לחינוך מספר מוגבל של מלגות סיוע כלכלי לתלמידי תואר ראשון ותואר שני.
במהלך סמ' ב' יישלחו פרטים לגבי מלגות אלה. יש לעקוב אחר הפרסומים.
יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למזכירות תלמידים עד לתאריך – 31.1.2023 .
לתלמידים לתארים מתקדמים:
תלמידי תואר שלישי יפנו למזכירות תלמידי מחקר לקבלת מידע על מלגות ויתעדכנו באתר מלגות של
האוניברסיטה.


סיוע כלכלי
למלגות סיוע כלכלי יש לפנות לדקאנט הסטודנטים - בניין מיטשל. 
פרטים בפרק הוראות האוניברסיטה ונהליה

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>