מלגות ותעודות הצטיינות

מלגות ותעודות הצטיינות
פרופ' רפי נחמיאס ופרופ' פסיה צימר מעניקים תעודת הצטיינות

מלגות ותעודות הצטיינות

 

לתלמידי תואר ראשון בחוג לחינוך מיוחד וליעוץ חינוכי:

מדי שנה יוענקו תעודות הערכה מטעם ראש בית הספר לתלמידים בגין הישגיהם הלימודיים בשנה הקודמת. ועדת המלגות של בית הספר תקבע את היקף השעות והממוצע הנדרשים כתנאי מינימום לזכאות למועמדות לתעודה זו. כמו כן תקבע הוועדה מדי שנה את מספר התלמידים שיקבלו תעודת הערכה. לחמישה תלמידים מבין מקבלי התעודות שהם בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, ולומדים גם בשנת הלימודים הנוכחית, יוענקו מלגות מטעם דקאנט הסטודנטים. התעודות והמלגות יוענקו בטקס מיוחד שמתקיים לקראת סוף השנה.

תלמיד שהצטיין בלימודיו לתואר בוגר אוניברסיטה והוגדר כמצטיין ראש בית ספר, יהיה זכאי ללמוד עד 6 שעות סמסטריאליות עודפות בתואר ללא תשלום ולא יאוחר מהשנה העוקבת לאחר סיום הלימודים. ראו בתקנות שכר-לימוד לתואר ראשון.

 

התלמידים המצטיינים יאותרו בתום שנה א' ובתום שנה ב' ללימודיהם בחוג על פי הקריטריונים הבאים:

תלמידים פעילים אשר למדו בשנה הקודמת ללימודיהם במסלול דו חוגי במעמד של תלמידים "מן המניין" והממוצע המשוקלל של ציוניהם בחוג באותה שנה היה לפחות 92 (מסיימי שנה א') ו-94 (מסיימי שנה ב') בכל שעות החובה או יותר, בהתאם למסלול בו הם לומדים, לא פחות מ-5-4 קורסים או 10 שעות לימוד מדי סמסטר. הציון המשוקלל של ציוניהם בחוג השני באותה שנה היה לפחות 90, לא פחות מ-5-4 קורסים או 10 שעות לימוד מדי סמסטר.

מתוך תלמידים אלה ייבחרו מצטייני בית הספר לחינוך על פי רף הציונים הנקבע בכל שנה.

 

לתלמידי תואר שני:

מלגה על בסיס הצטיינות בגין הישגים בלימודי תואר שני בשנת הלימודים תשע"ו, מיועדת לתלמידים אשר תשע"ז הינה השנה השנייה ללימודיהם בתואר השני

אחת לשנה, במהלך סמסטר ב', מעניק בית הספר לחינוך מלגות הצטיינות על סמך לימודים בשנת הלימודים הקודמת.

דרישות בסיסיות ממועמדים לקבלת מלגת הצטיינות לשנה"ל תשע"ו:

  • תלמידים במעמד מן המניין שהשלימו במהלך שנת הלימודים הראשונה (תשע"ו) לפחות מחצית ממכסת השעות לתואר (לא כולל פטורים, שיעורים שנלמדו במעמד מיוחד ושיעורי השלמה), בציון ממוצע של 90 לפחות. לא ניתן להעביר קורסים עודפים במהלך התואר. כל הציונים של קורסים שנלמדו בתשע"ו יוזנו למערכת מינהל במחשב, ויש לשים לב שהקורסים מופיעים רק במסגרת לימודי התואר השני, לא יאוחר  מ-19.2.2017;
  • עדיפות תינתן לתלמידי תואר שני במסלול עם עבודת גמר. רישום למסלול זה יהיה מעודכן במערכת מינהל במחשב לא יאוחר מ-19.2.2017. על התלמידים מוטלת האחריות לוודא כי בחודש פברואר הם רשומים במערכת מידע אישי לתלמיד במסלול עם עבודת גמר.

 

ועדת המלגות תבחר מבין המועמדים הנ"ל את הזכאים למלגה ואת גובה המלגות.

מלגות ותעודות הערכה מטעם ראש בית הספר יוענקו בטקס מיוחד שמתקיים לקראת סוף השנה.

 

מלגה על בסיס הצטיינות חברתית:

בכל שנת לימודים יוצעו עד שלוש מלגות הצטיינות חברתית לסטודנטים הלומדים בבית הספר לחינוך בהתאם לקריטריונים הבאים:

א.    לימודים בהיקף של 50 אחוז לפחות בשנת הלימודים הראשונה לתואר.

ב.    משך זמן התנדבות מינימלי של שנה אחת.

ג.     ההתנדבות איננה מתבצעת במקום עבודתו של המועמד.

ד.    ההתנדבות בעלת זיקה לתחום החינוך.

ה.    ההתנדבות מתבצעת בעמותה הרשומה כדין ומטרותיה בעלות זיקה לחינוך.

 

מועמדים העונים על חמשת הקריטריונים יוזמנו לריאיון אישי עם (לפחות) אחד מחברי הוועדה לשם התרשמות כללית.

מועמדים יתבקשו להציג מסמכים המתאימים לקריטריונים האמורים. נציין כי הועדה שומרת לעצמה זכות לבחון פניות חריגות.

 

יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למזכירות תלמידים עד לתאריך – 30.1.2017.

 

לתלמידים לתארים מתקדמים:

תלמידי תואר שלישי יפנו למזכירות תלמידי מחקר לקבלת מידע על מלגות ויתעדכנו באתר מלגות של האוניברסיטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive