תקנון כתיבת עבודת גמר לתואר שני

 

תקנון כתיבת עבודת גמר לתואר שני

 

א. מהות העבודה

מטרת עבודת הגמר היא לאפשר לתלמיד התנסות מעשית במחקר, כדי שיכיר מקרוב את תהליך היצירה המדעי על יתרונותיו ומגבלותיו. פרטים הקשורים בביצוע עבודת גמר יינתנו על ידי ראשי המגמות או ראשי החוגים במסגרת מפגשים שייערכו במהלך השנה הראשונה.

 

ב. תהליך ביצוע עבודת הגמר לתואר שני

לכל תחום מקצועי ולכל מנחה יש מרחב ציפיות הניזון מאופיו המיוחד של התחום. עם זאת, יש ללימודי ה"מוסמך" מערכת תקנות שאותה הינכם מתבקשים למלא. תקנות אלו באות להסדיר את מהלכה של העבודה לטובתם של הלומדים. אנא, קראו ביסודיות את ההנחיות.

 

1. התקשרות

תחילתו של תהליך כתיבת העבודה בא לידי ביטוי בהתקשרות בין מנחה לתלמיד. רשימת חברי סגל של בית הספר הרשאים להנחות ותחומי המחקר שלהם נמצאים באתר בית הספר. במקרים מסוימים, ניתן לצרף מנחה נוסף שאינו מופיע ברשימה, אך הדבר מחייב אישור מראש. תלמידי המגמה לסוציולוגיה של החינוך וההתמחות להוראת מדעי החיים בבית ספר על-יסודי חייבים בשני מנחים, האחד מבית הספר לחינוך והשני מהחוג הרלבנטי.

יש לפתוח בתהליכי התקשרות לביצוע עבודת הגמר עד סוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. ההתקשרות מותנית בהסכמת שני הצדדים והיא מקבלת תוקף רשמי עם חתימתו של המנחה על טופס ההתקשרות. טופס זה נמצא במזכירות תלמידים, או באתר ביה"ס. המנחה חותם על הטופס ומחזירו למזכירות תלמידים. לאחר אישור ראש המגמה וראש החוג הנתונים מדווחים למחשב. יש לבדוק עדכון במערכת מידע אישי.

משמעות החתימה על טופס ההתקשרות היא הסכמה עקרונית של המרצה להנחות את התלמיד/ה. במקרה של אי-הסכמה על מהות המחקר ניתן לבטל את ההתקשרות על ידי כל אחד מהצדדים, אך בטרם אושרה הצעת המחקר. בכל מקרה של שינוי יש להודיע על כך בכתב למזכירות התלמידים בצירוף הנמקות לשינוי.

 

2. הצעת המחקר

השלב השני בתהליך כתיבת העבודה הוא הכנת הצעת המחקר. לאחר שגובשה ההצעה וקיבלה את אישור המנחה יש להגיש אותה בקובץ PDF למזכירות תלמידים, לאחר אישור הגשה על ידי המנחה. את ההצעה יש להגיש תוך שישה חודשים מיום אישור טופס ההתקשרות, עד סוף שנת הלימודים הראשונה. אי הגשת ההצעה בתוך חצי שנה מבטלת את טופס ההתקשרות, אלא אם כן נעשית דחייה באישור מנחה העבודה. האישור יוגש בכתב למזכירות תלמידים.

 

בהצעת המחקר יש לכלול את המרכיבים הבאים, המותאמים לסוג העבודה ולגישה המחקרית לביצועה:

·         דף שער לפי הדוגמה בהמשך.

·         הצגת בעיית/נושא המחקר

·         מטרות וחשיבות עיונית ו/או מעשית של המחקר

·         סקירת ספרות המציגה את הרקע התיאורטי והמחקרי לעבודה.

·         הגדרה אופרטיבית של שאלות, משתנים והשערות המחקר בהתאם לגישה המחקרית.

·         מתודולוגיה: הגישה המחקרית, מערך המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר.

·         הסתייגויות מתודולוגיות והתייחסות לסוגיות אתיות במחקר.

·         רשימה ביבליוגרפית ערוכה לפי כללים מקובלים.

 

היקף ההצעה הכתובה לא יעלה על 3000 מילים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.

יש להוסיף את מספרי המילים של הצעת המחקר בעמוד השער.

 

עם קבלת ההצעה במזכירות תלמידים היא תועבר לקורא נוסף לפי המלצת המנחה. הקורא יעביר את חוות דעתו בכתב לא יאוחר מתום שלושה שבועות מתאריך קבלת ההצעה. חוות הדעת של הקורא תועבר הן למנחה והן לתלמיד, והיא תשמש אותם לצורך המשך הנחיית וכתיבת העבודה. התלמיד יצרף לעבודת הגמר מכתב המיועד לקורא, ובו תפורט תגובתו לחוות הדעת.

התגובה תתייחס הן לשינויים שנעשו בעבודה בעקבות חוות הדעת, והן – במקרה הצורך – לנימוקים לאי-קבלת הערות הקורא. עבודה שלא תוגש עם המכתב הנ"ל תוחזר לתלמיד.

 

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית או, באישור המנחה, בשפה האנגלית. במקרים מיוחדים, בהתייעצות עם המנחה, ובאישור הוועדה היחידתית לתואר שני, יוכל תלמיד להגיש עבודת גמר בשפה אחרת. בכל מקרה על התלמיד לכתוב תקציר ותוכן עניינים בעברית ובאנגלית.

 

3.  הגשת עבודה ותפוצתה

את עבודת הגמר יש להגיש עד תום שנת הלימודים השנייה (תלמידי המגמה ליעוץ חינוכי רשאים להגיש עד סוף סמסטר א' שנה שלישית).  לא ניתן להגיש עבודת גמר ללא אישור הצעת המחקר. התלמיד יגיש את העבודה למזכירות תלמידים בקבצי PDF+WORD לאחר אישור המנחה, במקרה של שני מנחים נדרש אישור הגשה משניהם.

תלמיד שלא יגיש את עבודת הגמר עד תום שנת הלימודים השנייה (או עד תום סמסטר א' בשנה שלישית לתלמידי המגמה לייעוץ חינוכי)  יידרש לאישור מראש החוג ולתשלום בהתאם.

עבודת הגמר לא תחרוג מ- 30,000 מילים לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.

יש להוסיף את מספרי המילים של עבודת הגמר בעמוד השער.

 

הנחיות להעברת עבודת גמר לתואר שני לספריית מדעי החברה והניהול:

עבודות גמר יועברו לאחר קבלת האישורים וסיום כל ההיבטים המשפטיים הקשורים לפטנטים. יש להעביר לספריות את מועד תפוגת הפטנטים.

עבודות גמר יועברו לספריה רק לאחר אישור סופי וציון.

 

התלמידים מתבקשים להעביר למזכירות תלמידים של התואר השני קובץ pdf של עבודתם.  הקובץ יכלול נוסח סופי ומאושר של העבודה על כל נספחיה בקובץ אחד.

יש למספר את עמודי העבודה בהתאמה לתוכן העניינים.

*נא לא לציין ע"ג העבודה מס' ת"ז.

בנוסף יש לחתום על טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי, המאשר אחסון העבודה במאגר מידע דיגיטלי.

 

יש לצרף לעותק הדיגיטלי את הטופס האחיד המצ"ב לאחר מילוי כל הפרטים כולל פרטי הקשר של כותב העבודה. אין להעביר עבודה ללא טופס הכולל את חתימת הסטודנט והמנחה.

 

באחריות מזכירות התואר השני לבדוק אם מנחה העבודה והבודק מבקשים לקבל עותק מודפס. עם זאת, ברירת המחדל – עותק דיגיטלי.

 

יש להקפיד שהעותק הדיגיטלי והעותק המודפס יהיו זהים ועל התלמיד לחתום על התחייבות שאכן קיימת זהות מוחלטת.

 

העבודה תוגש בשפה העברית. תלמיד הרוצה לכתוב בשפה האנגלית צריך לפנות בכתב לועדת ההוראה ולצרף את המלצת המנחה.

 

בהמשך מופיעות דוגמאות לשער של עבודת גמר למגמות הלימודים השונות. יש להקפיד על הדפסה נכונה. השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בכל עבודה חייבים להופיע תקציר העבודה בשפה העברית וכמו כן תקציר בשפה האנגלית.

 

4. הערכת העבודה

4.1   העבודה תוערך על ידי מנחה/ים וקורא נוסף, רצוי קורא הצעת המחקר.        

4.2   המעריכים ימסרו את הערכתם המודפסת ואת ציון עבודת הגמר תוך 4 שבועות מיום קבלת העבודה. ההערכה, כולל הציון, תעשה על פי הסעיפים המופיעים בטופס להערכת עבודת גמר.

4.3   בכל מקרה של אי בהירות או צורך במידע נוסף ניתן לפנות למזכירות תלמידים, המרכזת את נושא המעקב והאישורים לתלמידי התואר השני.

 

5. ציון עבודת גמר

ציון עבודת הגמר מהווה 40% (50% המגמה לסוציולוגיה של החינוך) מן הציון הסופי לתואר והוא ישוקלל באופן הבא:

תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשע"ו – 60% מהציון ייקבע ע"י המנחה ו-40% ע"י הקורא.

תלמידים שהחלו לימודיהם החל מתשע"ו – 50% מהציון ייקבע ע"י המרצה ו-50% ע"י הקורא.

הציון הסופי המשוקלל של העבודה וחוות הדעת, יימסרו לתלמידים ולמנחים ע"י מזכירות התלמידים.

 

לא ניתן לערער על ציון עבודת גמר.

 

6. טיפול בפער בין ציון המנחה וציון הקורא

6.1   פער מוגדר כהפרש של 15 נקודות ומעלה בין הציונים.

6.2   טיפול בפער יהיה רק במקרה שציונו של הקורא נמוך מציון המנחה.

6.3   הטיפול יתבצע לפני פרסום הציון הסופי. על מזכירת תלמידים שמקבלת את הציונים מהקורא והמנחה, להעביר במקרה של פער כמוגדר לעיל את העניין, לטיפול ראש החוג.

6.4   ראש החוג (ואם ראש החוג הוא המנחה - ראש המגמה) ימנה קורא נוסף.

6.5   ציונו של הקורא הנוסף ישוקלל עם ציונו של הקורא הראשון בחלקים שווים   (20% לכל קורא).

 

רשימת חברי סגל אקדמי הרשאים להנחות עבודות גמר לתואר שני.

 

דוגמאות לשערים של הצעה לעבודת גמר ולעבודת גמר

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>