ד"ר אורי כהן

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
ד"ר אורי כהן
טלפון פנימי: 03-6407115
משרד: שרת, 338

תחומי מחקר והוראה

 

תחומי מחקר: מערכת ההשכלה הגבוהה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל בתקופת היישוב ובעשורים הראשונים.

 

תחומי הוראה: סוציולוגיה של מערכות אקדמיות וניתוח נתונים איכותיים.

 

פרסומים

א. מאמרים שעברו שיפוט:

1. שמואל הירש ואורי כהן, הערות על הסוציולוגיה הישראלית בראי 'מישוב למדינה', עיונים בתקומת ישראל, כרך 10, 2000, עמ' 352-317.

2. אורי כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים במעבר מישוב למדינה: היבטים ראשונים לצמיחת החברה המסמיכה בישראל, ציונות, מאסף כ"ג, 2001, עמ' 329-297.

 

מאמרים שעברו שיפוט והתקבלו לפרסום:

1. משה ליסק ואורי כהן, האוניברסיטה העברית כמרכז תרבות אלטרנטיבי בישוב היהודי בארץ-ישראל. חגית לבסקי, עורכת, תולדות האוניברסיטה העברית: כרך ב', הוצאת מאגנס, ירושלים.

2. אורי כהן, מוסדות ניהול האוניברסיטה העברית בירושלים – 1948-1925: תהפוכותיהּ של החתירה לאוטונומיה מוסדית מוחלטת. חגית לבסקי, עורכת, תולדות האוניברסיטה העברית: כרך ב', הוצאת מאגנס, ירושלים.

3. Uri Cohen. The Hebrew University, 1947-1949: The University in War, and War in the University. The Journal of Israeli History.

4. אורי כהן, אסטרטגיות בלימה והתפשטות של האוניברסיטה העברית נוכח הקמת האוניברסיטה של תל-אביב: 1961-1953. עיונים בתקומת ישראל.

5. אורי כהן, טכנולוגיה ומדע כאידיאולוגיה לבינוי אומה: האוניברסיטה העברית והשתקפותהּ בעיתונות העשור הראשון למדינת ישראל. עיונים בתקומת ישראל.

6. אורי כהן, האוניברסיטה העברית בשנות החמישים והשתקפותהּ ב"מיכאל שלי" מאת עמוס עוז: מאליטה מהפכנית למעמד. ישראל.

 

מאמרים שנמסרו לפרסום:

1. Cohen Uri, Initial Perspectives on the Development of the Credential Society in Israel, Historical Studies in Education.

 

ב. מאמרים בכתבי עת שלא עברו שיפוט:

1. אורי כהן ושמואל הירש, דמות המזרחים בכתביו של יונתן שפירא. אלפיים – כתב עת רב-תחומי לעיון, הגות וספרות, 24, תשס"ג, 2002, עמ' 190-171.

 

ג. עריכת ספרים, בהכנה:

1. אפרים יער, אלי בן רפאל, אבי בראלי ואורי כהן, עורכים, ישראל – דגם של חברה מודרנית. מוקדש לפרופ' משה ליסק במלאת לו שבעים וחמש שנה על-ידי תלמידיו וחבריו. הוצאת המכון ע"ש חיים וייצמן לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב, המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מרכז יד בן צבי, ירושלים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive