פרופ' יזהר אופלטקה

מנהלת ביה"ס לחינוך סגל אקדמי בכיר
פרופ' יזהר אופלטקה
טלפון פנימי: 03-6408845
טלפון חיצוני: 03-6408845
פקס: 03-9512056
משרד: שרת, 420

מידע כללי

התחום האקדמי המכונה "חינוך" מורכב למעשה ממגוון של שדות מחקר העוסקים במשמעותו של החינוך האישי והחינוך הציבורי מנקודות מבט סוציולוגיות, היסטוריות, פסיכולוגיות, ניהוליות, ועוד. אחד משדות מחקר אלה המכונה בספרות בשם "מינהל החינוך" (ויש המכנים אותו אף בשם מנהיגות חינוכית) עוסק בהבנת תהליכי הארגון והניהול של מוסדות חינוכיים מתוך הבנה כי מוסדות אלה בעלי מאפיינים ייחודיים המחייבים תשומת לב שונה מאשר זו הניתנת לניהולם של ארגונים עסקיים וציבוריים.

עבורי, הבנת תהליכי הניהול והארגון המתנהלים בבתי הספר היא אתגר אמיתי והדרך שבה בחרתי לבחון תהליכים אלה מבוססת על המחקר האיכותני הבוחן את הפרשנויות והתפיסות של האנשים (במקרה שלי מורים, מנהלים וכיוצא בזה) ורואה את המציאות כמורכבת מפרשנויות סובייקטיביות רבות.

אני מאמין כי הידע אותו יוצרים אני וחבריי לתחום מסייע רבות לכל מי שמועסק בבית הספר ובמוסדות חינוכיים מקבילים ומשפר את דרכי הניהול של מוסדות אלה בצורה שיטתית ומשמעותית.

 

תחומי מחקר והוראה

תחומי מחקר: קריירות של מורים ומנהלים, שלבי קריירות בניהול, מנהיגות חינוכית, שיווק בתי ספר, רגשות בהוראה ובניהול בית ספר, היבטים היסטוריים ואפיסטמולוגיים של מינהל החינוך כתחום אקדמי.

 

תחומי הוראה: תיאוריות במינהל החינוך, התנהגות ארגונית, מנהיגות חינוכית, מגדר וניהול, שחיקה והתחדשות בניהול בית ספר, רפורמות ושינויים בארגוני חינוך.

קורות חיים

השכלה:

תואר ראשון

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

קבלת התואר 1990

תואר שני

מינהל ומדיניות החינוך

האוניברסיטה העברית

קבלת התואר 1993

תואר שלישי

מינהל ומדיניות החינוך

האוניברסיטה העברית

קבלת התואר 1999

פוסט-דוק'

המכון לשיווק בתי ספר

Southampton University

2001-2002

 

ניסיון מקצועי:

מורה, רכז חברתי, מחנך כיתה

בית ספר תיכון מקיף ג'

אשדוד

1990-1997

מזכיר אקדמי ומרצה לחינוך

מכללה אקדמית אחווה

באר טוביה

1997-2000

מרצה למינהל החינוך

אוניברסיטת בן גוריון

באר שבע

2000-2008

ראש המסלול למינהל החינוך

אוניברסיטת בן גוריון

באר שבע

2006-2008

ראש היחידה להכשרת מורים

אוניברסיטת בן גוריון

באר שבע

2004-2008

 

בבית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר:

מרצה וחוקר במינהל ומנהיגות חינוכית 2008-

ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך 2008-

 

מחקרים עיקריים:

2001

ההתחדשות העצמית של מורות באמצע החיים

האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

2003

מרכיבי ההתנהגות האזרחית של מורי בתי ספר

GIF הקרן הגרמנית-ישראלית

2003

שיווק בתי ספר בעיר הקנדית אדמונטון

האגודה ללימודים קנדים

2007

שלב הקריירה המאוחרת בניהול בית ספר

הקרן הלאומית למדעים (ISF)

2008

חטיבת הביניים בישראל: חולשות וקשיים

המדען הראשי של משרד החינוך

2009

The story of female arab graduate students: Some lessons for ethnic barriers in higher education 20,000 Shekel (5000$) (PI)

VATAT Israel Committee of Budgeting, HE
2009-10 The teacher's role in drug education 84,000 Shekel (17,000$)  (PI) The Anti-drug Association
2011 The teacher's role in safety education 147,800 Shekel (35,000$ approximately) (PI) The Foundation of The Israeli Association of car insturance
2015 עומס בעבודת מנהל בית הספר (200,000 ש"ח) משרד החינוך
 

הוראה:

  • תיאוריות בסיסיות של מינהל החינוך
  • תיאוריות מתקדמות של מינהל החינוך
  • מנהיגות חינוכית
  • המנהל בארגון: שחיקה, צמיחה והתפתחות
  • ניהול בית ספר:מבט מגדרי
  • ניהול החינוך החברתי-ערכי של בית הספר
  • שיווק בתי ספר בעידן בחירת הורים
  • רפורמות ושינויים במערכת החינוך

פרסומים נבחרים

ספרים

~~A. BOOKS & MONOGRAPHS

1. אופלטקה,י'. (2002). משחיקה להתחדשות: סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר. באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון – 211 עמודים. (Oplatka, I. (2002). From burnout to renewal: The life stories of women school principals. Beer Sheva: Ben Gurion University Press (in Hebrew)).
 
2. Oplatka, I. (2010). The legacy of educational administration: A historical analysis of an academic field. Hamburg: Peter Lang Publisher.

3. אופלטקה, י'. (2012). ניהול בית ספר: מהכשרה ועד פרישה. חיפה: פרדס הוצאה לאור, 137 עמודים. (Oplatka, I. (2012). The principalship: From training to retirement. Haifa: Pardes Publishing Company (in Hebrew).)

4. Somech, A., & Oplatka, I. (2014). Organizational citizenship behavior in schools: Research and practice for improving educational systems worldwide. London: Routledge.

5. Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2015). Higher education consumer choice. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.

B. TEXTBOOKS

1. אופלטקה, י'. (2007). יסודות מינהל החינוך: ניהול ומנהיגות בארגון החינוכי. חיפה: פרדס הוצאה לאור. (Oplatka, I. (2007). The essentials of educational administration. Haifa: Pardes (in Hebrew))
 
2. אופלטקה, י'. (2010). יסודות מינהל החינוך: ניהול ומנהיגות בארגון החינוך (מהדורה שנייה ומעודכנת). חיפה: פרדס הוצאה לאור. (Oplatka, I. (2010). The essentials of educational administration. (second edition). Haifa: Pardes (in Hebrew))

3. אופלטקה, י'. (2015). יסודות מינהל החינוך: ניהול ומנהיגות בארגון החינוך (מהדורה שלישית מורחבת). חיפה: פרדס הוצאה לאור. (Oplatka, I. (2015). The essentials of educational administration. (Third extended edition). Haifa: Pardes (in Hebrew))

C. BOOK EDITING

1. Oplatka, I. & Hertz-Lazarowitz, R. (Eds.) (2006). Women principals in a multicultural society: New insights into feminist educational leadership. Rotterdam: Sense Publishing Company.

2. הרץ לזרוביץ, ר' ואופלטקה, י'. (עורכים) (2009). מגדר ואתניות בהשכלה הגבוהה. חיפה: פרדס הוצאה לאור. (Hertz-Lazarowitz, R. & Oplatka, I. (Eds.) (2009). Gender and ethnicity in higher education. Haifa: Pardes Publisher (in Hebrew).)

3. Oplatka, I., & Hemsley-Brown, J. (Eds.) (2012). The leadership and management of educational marketing: Research, practice and implications. London: Emerald Group Publishing.

 

מאמרים בכתבי עת שפיטים

D. REFEREED ARTICLES
1. Oplatka, I., Bargal, D., & Inbar, D. (2001). The process of self-renewal among women headteachers in mid-career. Journal of Educational Administration, 39 (1), 77-94.

 

2. Oplatka, I. (2001). Self-renewal and inter-organizational transition among women principals. Journal of Career Development, 28(1), 59-75. (If=1.364)

 

3. Oplatka, I. (2001). I changed my management style: The cross gender transition of women headteachers in mid-career. School Leadership and Management, 21 (2), 219-23.

 

4. Oplatka, I. (2001). Types of difficulties in the induction stage: Retrospective voices of women principals. Planning and Changing, 32 (1/2), 1-12.

 

5. Oplatka, I. (2001). Building a typology of self-renewal: reflections upon life story research. The Qualitative Report. 6 (4). Retrieved from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR6-4/oplatka.html

 

6. אופלטקה, י'. ברגל ד', וענבר, ד'. (2001). שחיקה והתחדשות בקרב מנהלות בתי ספר באמצע החיים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 25, 153-182. (Oplatka, I., Bargal, D., & Inbar, D. (2001). Burnout and renewal among women principals in mid-career. Studies in Educational Administration, 25, 153-182. (In Hebrew)).

 

7. אופלטקה, י'. (2002). תפיסות והתנהגויות שיווקיות של מנהלי בתי ספר על יסודיים: המקרה של העיר תל אביב. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 26, 93-122.


Oplatka, I. (2002). The emergence of educational marketing: lessons from the experiences of Israeli principals. Comparative Education Review, 46 (2), 211-233. (IF=1.038)

 

8. Oplatka, I. (2002). Women principals and the concept of burnout: an alternative voice? International Journal of Leadership in Education, 5 (3), 211-226.

9. 

Oplatka, I., Hemsley-Brown, J., & Foskett, N.H. (2002). The voice of teachers in marketing their school: personal perspectives in competitive environments. School Leadership and Management, 22 (2), 177-196.

10.  מסרים סותרים? דפים, 36, 151-135.: אופלטקה, י'. (2002). מסרים שיווקיים בפרסומות של מ 

 

Oplatka, I. (2002). implicit contradictions in public messages of low-stratified HE institutions: the case of Israeli teacher training colleges. International Journal of Educational Management, 16 (5), 248-256.

11. 

 

Oplatka, I., Foskett, N.H., & Hemsley-Brown, J. (2002). Educational marketization and the headteacher’s psychological well- being: A speculative conceptualisation. British Journal of Educational Studies, 50 (4), 419-441. (IF=1.168)

12. Oplatka, I. (2002). Secondary school brochures: what they tell us about diversity in a local educational arena. Education and Society, 20 (3), 45-60.

13. 

 

Oplatka, I. (2003). School change and self-renewal: some reflections from life stories of women principals. Journal of Educational Change, 4(1), 25-43.
  

14. Assor, A., & Oplatka, I. (2003). Towards a comprehensive conceptual framework for understanding principals’ personal growth. Journal of Educational Administration, 41(5), 471-497.
  

15. אופלטקה, י'. (2003). לבחור בית ספר: הורים ותלמידים מדווחים על התנסויותיהם בבחירת בית ספר על יסודי באזורי רישום פתוחים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 27, 62-37.

Oplatka, I. (2003). Choosing the high-school in open enrolment areas: Voices of Israeli parents and children. International Journal of Educational Reform, 12, 289-306.

16. 

Oplatka, I. (2004). The characteristics of the school organisation and the constraints on market ideology in education: An institutional view. Journal of Education Policy, 19 (2), 143-161. (IF=1.232).

17. 

Oplatka, I. (2004). Prospective teachers’ constructions of leadership:  In search of an ‘androgynous’ style. Leadership and Policy in Schools, 3 (1), 37-57.

18. Oplatka, I. & Hemsley-Brown, J. (2004). The research on school marketing: Current issues and future directions. Journal of Educational Administration, 42(3), 375-400.

19. Oplatka, I. (2004). The principal’s career stage: An absent element in leadership perspectives. International Journal of Leadership in Education, 7 (1), 43-55.

20. Oplatka, I. (2004). The principalship in developing countries: context, characteristics and reality. Comparative Education, 40(3), 427-448.
  
21. Oplatka, I. (2004). Concerns for classroom management in the pre-service stage: some illuminations from Israeli prospective teachers. Curriculum and Teaching, 19 (2), 19-40.

22. Oplatka, I. (2004). The arrival of a new woman principal and teachers’ self-renewal: Reflections from life stories of mid-career teachers. Planning and Changing, 35 (1/2), 55-68.

23. Oplatka, I. (2004). Women teachers’ emotional commitment and involvement: A universal professional feature and educational policy. Education and Society, 22 (2), 23-43.

24. Oplatka, I. (2004). Marketing informal education institutions in Israel: The centrality of customers’ active involvement in service development. International Journal of Educational Management, 18 (7), 417-424.
25. Oplatka, I. (2005). Breaking the routine: Voluntary inter-school transition and women teachers’ self-renewal. Teachers and Teaching, 11 (5), 465-480.
אופלטקה, י'. (2008). מעברי קריירה: הזדמנות להתחדשות עצמית של מורות באמצע החיים. דפים, 46, 190-214.

26. Oplatka, I. (2005). Imposed school change and women teachers’ self-renewal: A new insight on successful implementation of changes in schools. School Leadership and Management, 25 (2), 171-190.

27. Hemsley-Brown, J. & Oplatka, I. (2005). Bridging the research-practice gap: Barriers and facilitators to research use among school principals from England and Israel. International Journal of Public Sector Management, 18 (5), 424-446.

28. Oplakta, I. (2006). Teachers' perceptions of their role in educational marketing: Insights from the case of Edmonton, Alberta. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, March. http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/articles/izhar.html
  
29. Hemsley-Brown, J. & Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: A systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19(4), 316-338.

30. אופלטקה, י'. (2007). התנהגות אזרחית בארגון בית הספר: המושג, הגורמים לו ומרכיביו בקרב מורים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. דפים, 44, 64-35.
Oplatka, I. (2006). Going beyond role expectations: Towards an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior. Educational Administration Quarterly, 42(3), 385-423. (IF =1.385)

31. Oplatka, I. (2006). Women in educational administration within developing countries: Towards a new international research agenda. Journal of Educational Administration, 44(6), 604-624.

32. Oplatka, I. Tevel, T. (2006). Liberation and revitalization: The choice and meaning of Higher Education among Israeli female students in mid-life. Adult Education Quarterly, 57(1), 62-84. (IF=0.616)

33. Oplatka, I. (2007). The place of the ‘open house’ in the school choice process: Insights from Canadian parents, children and teachers. Urban Education, 42(2), 163-184. (IF=1.007).

34. עטייס, מ'. ואופלטקה, י'. (2007). משמעת וניהול כיתה בבית הספר: הבדלים מגדריים בין מנהלים ומנהלות בתי ספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 29, 31-7.
Oplatka, I. & Atias, M. (2007). Gendered views of managing discipline in school and class. Gender and Education, 19(1), 41-59. (IF=0.897)
35. אייזנברג, מ' ואופלטקה, י'. (2008). ההורים, המפקחת והסייעת: מקורות התמיכה של גננות חדשות. עיונים במינהל ובארגון החינוך 30, 252-227.                                               Oplatka, I. & Eizenberg, M. (2007). The perceived significance of the supervisor, the assistant, and parents for career development and survival of beginning kindergarten teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 339-354. (IF=1.675)

36.  Oplatka, I. & J. Hemsley-Brown. (2007). The incorporation of market orientation in the school culture: An essential aspect of school marketing. International Journal of Educational Management, 21(4), 292-305.

37.  Oplatka, I. (2007). The scholarship of educational management: Reflections from the 2006 CCEAM conference. International Studies in Educational Administration, 35(1), 92-104.

38.  Oplatka, I. (2007). Managing emotions in teaching: Towards an understanding of emotion displays and caring as non-prescribed role elements. Teacher College Record, 109(6), 1374-1400. (IF=1.051)

39.  Oplatka, I. (2007). The context and profile of teachers in developing countries in the last decade: A revealing discussion for further investigations. International Journal of Educational Management, 21(6), 476-490.

40.  Oplatka, I. (2007). The school principal in late career: An explorative inquiry into career issues and experiences in the pre-retirement working years. Leadership and Policy in Schools, 6, 345-369.

41.  Oplatka, I. (2007). The principal's role in marketing the school: Subjective interpretations and potential influences. Planning & Changing, 38(3&4), 209-221.

42. Oplatka, I. & Mimon R. (2008). Women principals' conceptions of job satisfaction and dissatisfaction: An alternative view? International Journal of Leaderhsip in Education, 11(2), 191-210.

43. Abu-Rabia Quader, S & Oplatka, I. (2008). The power of femininity: Exploring the gender and ethnic experiences of Muslim women who accessed supervisory role in a Bedouin society. Journal of Educational Administration, 46(3), 396-415.

44.  Oplatka, I. (2008). The field of educational managenent: Some intellectual insights from the 2007 BELMAS Conference. Management in Education, 22(3), 4-10.

45. אופלטקה, י'. (2008). התפתחות מנהל החינוך כשדה מחקר בישראל: ניתוח תוכן של מאמרים  שהתפרסמו בכתב העת עיונים במנהל ובארגון החינוך במהלך שלושת העשורים האחרונים. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 30, 9-26.  (Oplatka, I. (2008). The generation of educational management as a field of study in Israel: A content analysis of the papers published in 'issues in educational administration' during the last three decades. Issues in Educational Administration, 30, 9-26. (in Hebrew)).

46. Oplatka, I. (2009). The field of educational administration: An historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47(1), 8-35.

47. Oplatka, I. (2009). Learning the principal's future internal career experiences: An assessment of a unique principal preparation programme in Israel. International Journal of Educaitonal Management, 23(2), 129-144.

48. Oplatka, I. & Tamir, V. (2009). "I don't want to be a school head": Women deputy heads' insightful constructions of career advancement and retention. Educational Management, Leadership & Administration, 37(2), 216-238.

49. אופלטקה, י' וחפר-ענתבי א'. (2009). מנהיגות פדגוגית ומוסרית בבתי הספר של המושבות בגליל בתחילת המאה העשרים: מספר תובנות מתוך כתביו של המנהל יהודה ענתבי. דור לדור, ל"ד, 101-127.. Oplatka, I. & Hefer-Antebi, E. (2009). Instructional and moral leadership in early twentieth century: The story of Yehuda Antebi, a primary school principal in the Galilee. Planning & Changing, 39(3&4), 145-155.
 
50. Oplatka, I. (2009). Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils and the school. International Journal of Educational Management, 23(5), 375-389.

51. Yanku-Hadad, D. & Oplatka, I. (2009) Mentoring novice teachers: Motives, process and outcomes from the mentor's point of view. The New Educator, 5, 45-65.

52. Oplatka, I. (2009). Marketing the university: The subjective perceptions of Israeli academics of their role in attracting new students to their institution. Journal of Higher Education Management & Policy, 31(3), 207-217.

53. Oplatka, I. (2009). Shall our leaderhsip preparation programs be focused on proactive leadership for social justice? A rejoinder to Jean-marie, Normore, and Brooks. Journal of Research on Leadership Education, 4(1). http://www.ucea.org/storage/jrle/pdf/vol4_issue1_2009/Oplatka%20International%20Response.pdf

54. Somech, A. & Oplatka, I. (2009). Coping with school violence through the lens of teachers' role breadth: The impact of participative management and job autonomy. Educational Administration Quarterly, 45(3), 424-449. (IF =1.385)

55. Oplatka, I. (2009). The emergence of educational administration as a field of study in Africa: Some epistemological thoughts on context, research and scholarly work. South African Journal of Educational Management and Policy, 1(2), 97-107.
56. Oplatka, I., & Tako, E. (2009). Schoolteachers' constructions of the desirable educational leadership: A career-stage perspective. School Leadership & Management, 29(5), 425-444.

57. Oplatka, I. (2009). Educational administration as a contextual-based field: Reflections from the 2008 Commonwealth conference in SA. International Studies in Educational Administration and Policy, 37(3), 3-20.

58. Oplatka, I., & Tubin, D. (2009). The weaknesses and shortcomings of the junior high school in Israel: Some insights into grade configurations of educational systems worldwide. International Journal of Educational Reform, 18(3), 200-221.

59. Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2010). Market Orientation in Universities: A comparative study of two national higher education systems. International Journal of Educational Management, 24(3), 204-220.
60. Oplatka, I. (2010). The professoriate in the field of educational administration: Insights from an analysis of journal authors' curriculum. Journal of Educational Administration, 48(3), 392-412.

61. Tubin, D., & Oplatka, I. (2010). Teachers' Perspectives on Forty Years of Reform: The Case of the Israeli Junior High School. Educational Studies, 36(4), 391-402. (IF=0.640)

62. Oplatka, I. (2010). Principals in late career: Towards a conceptualization of principals' tasks and experiences in the pre-retirement period. Educational Administration Quarterly, 46(5), 776-815. (IF =1.385) (אופלטקה, י'. (2013). להיות מנהל בית ספר בתקופה שלפני הפנסיה: הבנת הצרכים של מנהלים בשלב הקריירה המאוחרת, את המשימות העומדות בפניהם. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 33, 75-96).)

63. שטונדי, ז. ואופלטקה, י'. (2011). זה מעבר לתפקידי: מרכיבי ההתנהגות האזרחית בקרב גננות. דפים, 51, 105-139.; Oplatka, I., & Stundi, M. (2011). The Components and Determinants of Preschool Teacher Organisational Citizenship Behaviour. International Journal of Educational Management, 25(3), 223-236.

64. Arar, H., & Oplatka, I. (2011). Perceptions of tecaher evaluation and its applications among elementary school principals in the Arab education system in Israel. Studies in Educational Evaluation, 37, 162-169.

65. Oplatka, I., & Golan, R. (2011). The teacher's extra-role behaviors: Some particular illuminations from a study of the Israeli religious state education system. Religious Education, 106(5), 516-535.

66. אופלטקה, י'. (2011). חקר המינהל והמדיניות בחינוך: בחינת התפתחותו של תחום דעת אקדמי בתוך מדעי החינוך. עיונים בחינוך, 5, 164-182. (Oplatka, I. (2011). The research on administration and policy in education: Understanding the development of a field of study in education. Issues in Education, 5, 164-182 (in Hebrew).

68. אופלטקה, י'. והרץ לזרוביץ, ר'. (2011). מנהיגות נשים בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 32, 51-74. (Oplatka, I., & Hertz Lazarowitz, R. (2011). A feminine leadership in educational organiztaions: The uniqueness of Israel in the international context. Studies in Educational Administration and Organization, 32, 51-74. (in Hebrew))

67. Oplatka, I. (2012). "Fifty years of publication": Ponderings into the lgacies of the Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 34-56.

69. Oplatka, I. (2012). The 2011 BELMAS conference: New topics, diverse ideas, much more international than before. Management in Education, 26(1), 21-27.

70. Gavish, T., & Oplatka, I. (2012). Educational leadership in the era of mass media: State, consequence, and repercussions. School Leadershp and Management, 32:1, 73-89.

71. Oplatka, I. (2012). Towards a conceptualization of the early career stage of principalship: Current research, idiosyncrasies and future directions. International Journal of Leadership in Education, 15(2), 129-151.

72. Oplatka, I., & Lapidot, O. (2012). Muslim women in graduate studies: Some insights into the accessibility of higher education for minority female students. Studies in Higher Education, 37(3), 327-344. (IF = 1.749)

73. Oplatka, I., & Nupar, I. (2012). The Components and Determinants of School Reputation: Insights from Parents' Voices. Education and Society, 30(1), 37-52.

74. Oplatka, I. (2012). Emotional aspects of extra-role behaviors in prevention education: Some insights from interviews with exceptional teachers and school principals. Teachers and Teaching, 18(6), 717-732.

75. Arar, K.H., & Oplatka, I. (2013). The gender debate and teachers’ constructions of masculinity vs. femininity of the school principals: the Case of Muslim teachers in Israel. School Leadership & Management, 33(1), 97-112.

76. Oplatka, I. (2013). The 2012 CCEAM conference in Cyprus: Some signs of the field's intellectual maturity and global expansion. International Studies in Educational Administration and Policy, 40(3), 3-16.

77. Oplatka, I. (2013). The principal's role in promoting teachers' extra-role behaviors: Some insights from road safety education. Leadership and Policy in school,12(4), 420-439.

78. Arar, K.H., & Oplatka, I. (2014). Muslim and Jewish teachers' conceptions of the male school principal's masculinity: Insights into cultural and social distinctions in principal-teacher relations. Men and Masculinity, 17(1), 22-42. (עראר, ח'. ואופלטקה, י'. (2013). האופן שבו תופסים מורים מוסלמים ויהודים את גבריותו של מנהל בית הספר: היבטים תרבותיים וחברתיים של הקשר בין מנהל-מורה. עיונים בחינוך, 7, 140-160.)

79. Oplatka, I. (2014). Differentiating the scholarly identity of educational administration: An epistemological comparison of two neighbouring fields of study. Journal of Educational Administration, 52(1), 116-136.

80. Oplatka, I. (2014). Understanding teacher entrepreneurship in the globalized society: Some lessons from self-starter Israeli school teachers in road safety education. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 8(1), 20-33.

81. Oplatka, I., & Nupar, I. (2014). The intellectual identity of educational administration: Views of Israeli academics. International Journal of Educational Management, 28(5), 546-559.

82. James, C., & Oplatka, I. (2015). An exploration of the notion of the ‘Good Enough School.' Management in Education, 29(2), 77-82.

83. Hemsley-Brown J, Oplatka I. (2015) 'University choice: What do we know, what don’t we know and what do we still need to find out?'. International Journal of Educational Management, 29 (3), pp. 254-274.

Accepted for publication:

84. Oplatka, I., & Arar, K. (in press). Leadership for social justice and the characteristics of traditional society: Ponderings on the application of Western-grounded models. International Journal of Leadership in Education.

85. אופלטקה, י (בהכנה). דמות המורה החרדי לבנים בעיניהם של בוגרי מערכת החינוך החרדית ודרכי הוראתו בכיתה. עיונים במנהל ובארגון החינוך.
(Oplatka, I. The image of the teacher in the Ultra-Orthodox educational system for boys and his teaching methods: Views of the graduates of this system. Hebrew)

86. Oplatka, (in press). I. The 2014 CCEAM conference in Canada: Field members' concentration around specific areas of study and methodologies. International Studies in Educational Administration and Policy.
87. Oplatka, I. (in press). Teaching unprivileged students with a soul: Insights into emotional leadership in unprivileged communities. International Studies in Educational Administration and Policy.

   
1.

Oplatka, I. (2013). The 2012 CCEAM conference in Cyprus: Some signs of the field's intellectual maturity and global expansion. International Studies in Educational Administration and Policy.

 

2. Oplatka, I. (2012). Emotional aspects of extra-role behaviors in prevention education: Some insights from interviews with exceptional teachers and school principals. Teachers and Teaching, 18(6), 717-732.
 
3. Oplatka, I. (2012). Towards a conceptualization of the early career stage of principalship: Current research, idiosyncrasies and future directions. International Journal of Leadership in Education, 15(2), 129-151.
 
4.

Oplatka, I. (2012). "Fifty years of publication": Ponderings into the lgacies of the Journal of Educational Administration. Journal of Educational Administration, 50(1), 34-56.

 

5. Oplatka, I., & Golan, R. (2011). The teacher's extra-role behaviors: Some particular illuminations from a study of the Israeli religious state education system. Religious Education, 106(5), 516-535.
 
6.

Oplatka, I. (2010). Principals in late career: Towards a conceptualization of principals' tasks and experiences in the pre-retirement period. Educational Administration Quarterly, 46(5), 776-815.

 

7.

Oplatka, I., & Tako, E. (2009). Schoolteachers' constructions of the desirable educational leadership: A career-stage perspective. School Leadership & Management, 29(5), 425-444.

 

8.

Oplatka, I. (2004). The principal’s career stage: An absent element in leadership perspectives. International Journal of Leadership in Education, 7 (1), 43-55.

9.

Oplatka, I. (2004). The principalship in developing countries: context, characteristics and reality. Comparative Education, 40(3), 427-448.

10.

Oplatka, I. & Hemsley-Brown, J. (2004). The research on school marketing: Current issues and future directions. Journal of Educational Administration, 42(3), 375-400.

11.

Oplatka, I. & Hertz-Lazarowitz, R. (Eds.) (2006). Women principals in a multicultural society: New insights into feminist educational leadership. Rotterdam: Sense Publishing Company.

12.

Oplatka, I. (2006). Going beyond role expectations: Towards an understanding of the determinants and components of teacher organizational citizenship behavior. Educational Administration Quarterly, 42(3), 385-423.

13.

Oplatka, I. (2006). Women in educational administration within developing countries: Towards a new international research agenda. Journal of Educational Administration, 44(6), 604-624.

14.

Oplatka, I. (2007). Managing emotions in teaching: Towards an understanding of emotion displays and caring as non-prescribed role elements. Teacher College Record, 109(6), 1374-1400.

15.

Abu-Rabia Quader, S & Oplatka, I. (2008). The power of femininity: Exploring the gender and ethnic experiences of Muslim women who accessed supervisory role in a Bedouin society. Journal of Educational Administration, 46(3), 396-415.

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive