הנחיות רישום לתכניות הלימוד

הנחיות להרשמה לסדנה

 תהליך הרישום:

 • ביצוע הליך הרישום מחייב מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי הרישום. (קישור לטופס הרשמה מופיע בהמשך)
 • יודגש כי דמי הרישום אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים בכל שלב בתהליך הרישום ומכל סיבה שהיא, למעט במקרה של אי-פתיחת תכנית ע"י המרכז.
 • סכום דמי הרישום לכל תכנית מפורט באתר.
 • לאחר ביצוע הליך הרישום יישלחו אישור הרשמה והזמנה לראיון קבלה (בתכניות הנדרשות).
 • תלמיד יוכל ללמוד רק לאחר קבלת אישור רישום/אישור קבלה לתכנית ולאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד מראש כמפורט בהמשך.
   

שכר לימוד:

 • שכר הלימוד לכל תכנית מפורט באתר.
 • לנרשמים תישלח הודעה על הסדרי תשלומי שכר הלימוד בפריסת תשלומים נוחה וללא ריבית, בשירות עצמי בכרטיס אשראי, במערכת התשלומים של אוני' ת"א.
 • ​תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים ועד לתאריך 10.9.2017.
 • לשינוי אמצעי התשלום (שיקים / העברה בנקאית. אין אפשרות להוראת קבע או לתשלום במזומן)  יש ליצור קשר עם מזכירות המרכז ולהסדיר תשלום עד לתאריך המבוקש.
 • נרשמים חדשים, שיתקבלו לתכנית לאחר המועד הנ"ל, יידרשו בהסדרה מידית של דמי הרישום ושל שכר הלימוד (בפריסת תשלומים).
 • עובדי אוניברסיטת תל-אביב זכאים להנחה בשכ"ל בגובה 10% בהצגת מינוי של 50% משרה ומעלה. 
 • גמלאי אוניברסיטת תל-אביב זכאים להנחה בגובה 5% בהצגת תעודת גמלאי.

עובדי הוראה בשבתון:

 • יבצעו את הליך הרישום המפורט מעלה כולל דמי רישום.
 • יחתמו על "טופס הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד".
  תשלום שכר הלימוד ייגבה מקרן ההשתלמות בהתאם להיקף התכנית ולתעריף הקרן. בתכניות שתעריפן גבוה מתשלום הקרן, תידרש השלמת הפרש שכר הלימוד ישירות מהתלמיד, כמפורט באתר .
 • נהלי הביטול והפסקת הלימודים תקפים גם לגבי עובדי הוראה בשבתון.
 • קוד מוסדנו בקרנות - 230.

 

נוהלי המרכז: (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

 1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד בהתאם להנחיות להרשמה המפורטות באתר.
 2. הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
 3. דמי הרישום/הגשת המועמדות ושכר הלימוד יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
 4. דמי הרישום/הגשת המועמדות אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם,  ו/או במקרה של אי-קבלה לתכניתבכל שלב ומכל סיבה שהיא.
 5. דמי ביטול בהיקף של 10% משכר הלימוד: ביטול רישום שיגיע בכתב משבוע לפני פתיחת התכנית ועד מועד שני מפגשים מתחילתה.
 6. דמי ביטול בהיקף של 25% משכר הלימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) מתחילת התכנית.
 7. דמי ביטול בהיקף של 100% שכר לימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השביעי של התכנית.
 8. דמי ביטול בסך 130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך אופק חדש לעו"ה לקידום לדרגות 7-9, שנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא.
 9. דמי ביטול בסך 65 ש"ח: בתכניות שעלותם סכום זה, מכל סיבה שהיא.
 10. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.

 

קישור לטופס רישום לשנה"ל תשע"ח

 

מידע נוסף:

מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ח:

יום ראשון, ב' בחשון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017.

 • התכניות מקנות גמולי השתלמות בהתאם לאישור ולנוהלי משרד החינוך.
 • התכניות מוכרות לאופק חדש בהתאם לאישור ולנוהלי משרד החינוך.
 • התכניות מוכרות על ידי קרנות ההשתלמות בהתאם לאישור משרד החינוך.
 • הבטחת מקום בתכנית מותנית בביצוע הליך הרישום ושכר הלימוד המפורטים.
 • מילוי טופס רישום מהווה אישור קבלת הודעות ומסמכים כגון קבלות, בדוא"ל, מטעם האוניברסיטה.
 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף עד למילוי מכסת המשתתפים בהתאם לנדרש לכל תכנית.
 • פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
 • בתכניות דו-שנתיות, פתיחת שנת הלימודים השנייה מותנית אף היא במספר התלמידים הממשיכים.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכניות עקב אילוצים בלתי צפויים.
 • לוח החופשות שונה מתכנית לתכנית ואינו בהכרח מותאם לחופשות הסמסטרים של אוני' ת"א.
 • שביתות באוניברסיטה לרוב אינן חלות על תכניות המרכז.
 • תלמידי המרכז אינם סטודנטים מן המניין באוני' ת"א ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים.
 • תינתן הנחה בחניונים שמסביב לאוניברסיטה, כניסה לספריות והשאלה בהתאם לנוהלי הספריות.
 • תינתן הנחה במרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive