תקנון המרכז

עודכן: 17.06.2020

------ תקנון המרכז לשנת הלימודים תשפ"א ------

(מטעמי נוחות בניסוח, השימוש הוא בלשון זכר אולם ההתייחסות היא לנשים ולגברים כאחד)

מצב הקורונה:  במקרה הצורך, יתקבלו החלטות לקראת פתיחת שנת הלימודים, בהתבסס על הנחיות הממשלה והאקדמיה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.


 דמי רישום:

 • ביצוע הליך הרישום מחייב מילוי טופס הרשמה מקוון ותשלום דמי הרישום.
 • יודגש כי סכום דמי הרישום המפורט בעמודי התכניות השונים אינו כלול בשכר הלימוד, אלא אם כן נרשם אחרת, ואינם מוחזרים בכל שלב בתהליך הרישום ומכל סיבה שהיא כולל אי-קבלה ללימודים, למעט במקרה של אי-פתיחת תכנית ע"י המרכז.
 • לאחר ביצוע הליך הרישום יישלחו אישור הרשמה / הזמנה לראיון קבלה (בתכניות הנדרשות).
 • תלמיד יוכל ללמוד רק לאחר קבלת אישור רישום/אישור קבלה לתכנית ולאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד מראש כמפורט בהמשך.

שכר לימוד:

 • שכר הלימוד לכל תכנית מפורט באתר. תשלומים נוחים ללא ריבית.
 • לנרשמים/מתקבלים תישלח הודעה על הסדרי תשלומי שכר הלימוד לביצוע לפני תחילת הלימודים.
 • בשלב ראשון, להבטחת המקום בתכנית, יידרש תשלום מקדמה בסכום של 10% משכר הלימוד (אפשרות ל-3 תשלומים) לתשלום עד למועד שיצוין בהודעה שתישלח בדוא"ל. לאחר מועד זה, אי-תשלום יגרור הסרה מהרישום לתכנית. המקדמה אינה מוחזרת בכל שלב ומכל סיבה שהיא, למעט אי-פתיחת התכנית.
  בתכניות מסויימות יידרש תשלום שכר הלימוד במלואו, ללא מקדמה.

 • תשלום יתרת שכר הלימוד תתבצע לפני תחילת הלימודים ועד למועד שיפורסם בהודעה שתישלח בדוא"ל מהמזכירות.
 • תינתן פריסת תשלומים נוחה וללא ריבית. אמצעי התשלום האפשריים: כרטיס אשראי, שיקים, העברה בנקאית אחת על מלוא הסכום (אין אפשרות להוראת קבע או לתשלום במזומן).
  טרם הסדרת התשלום יש לוודא כי מסגרת האשראי תואמת את גובה הסכום הנדרש.

   
 • האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על הנרשם/ת גם אם מקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.
   
 • עובדי אוניברסיטת תל-אביב זכאים להנחה בשכ"ל בגובה 10% בהצגת מינוי של 50% משרה ומעלה. 
 • גמלאים זכאים להנחה בגובה 10% בהצגת תעודת גמלאי.

עובדי הוראה בשבתון:

 • ימלאו טופס הרשמה וישלמו דמי רישום ומקדמה כמפורט מעלה.
 • יחתמו על "טופס הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד" לצורך גביית תשלום שכר הלימוד מקרן ההשתלמות, בהתאם להיקף התכנית ולתעריף הקרן.
 • בתכניות שתעריפן גבוה מתשלום הקרן, תידרש השלמת הפרש שכר הלימוד ישירות מהנרשם/ת. פירוט בעמודי התכניות שבאתר המרכז.
 • נהלי הביטול והפסקת הלימודים תקפים גם לעובדי הוראה בשבתון. דמי הביטול יחושבו עפ"י שכר הלימוד המלא.
 • קוד מוסדנו בקרנות - 230.

 


נוהלי השתתפות, ביטול, הפסקת לימודים: (תקף גם לעובדי הוראה בשבתון) 

 • השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד לפני תחילתה, בהתאם להודעה שתישלח בדוא"ל וכמפורט בתקנון המרכז שבאתר.
 • הודעות על ביטול רישום/הפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד בפקס / בדוא"ל. על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
 • דמי רישום/מקדמה/שכר הלימוד - יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
 • דמי הרישום, במידה שישנם, אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם,  ו/או במקרה של אי-קבלה לתכנית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
 • בתכניות מטעם משרד החינוך בהן נגבים דמי השתתפות בסך 65/130 ש"ח, אין החזר מכל סיבה שהיא.
 • תשלום המקדמה, בתכניות בהן נדרשה, אינה מוחזרת בכל שלב ומכל סיבה שהיא, למעט אי-פתיחת התכנית.
 • הנהלת כל תכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך בירור.

דמי הביטול בקורסים עד 8 מפגשים:

 1. הודעת ביטול רישום, שתגיע בכתב החל מ- 4 שבועות לפני פתיחת התכנית ועד שבוע לפני המפגש הראשון: דמי הביטול יהיו סכום של 25% משכר הלימוד המלא.
 2. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב משבוע לפני פתיחת התכנית ועד מועד המפגש הראשון (כולל): דמי הביטול יהיו סכום של 50% משכר הלימוד המלא. 
 3. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב ממועד המפגש השני, דמי הביטול הינם סכום שכר הלימוד המלא.

דמי הביטול בקורסים מעל 8 מפגשים:

 1. הודעת ביטול רישום, שתגיע בכתב עד 4 שבועות לפני מועד פתיחת התכנית: דמי הביטול יהיו סכום המקדמה או 10% משכר הלימוד בתכניות בהן לא נדרשה מקדמה.
 2. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב החל מ 4 שבועות לפני פתיחת התכנית ועד שבועיים מתחילתה: דמי הביטול יהיו סכום של 25% משכר הלימוד המלא. 
 3. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב החל משבועיים מתחילת התכנית ועד 6 שבועות: דמי הביטול יהיו סכום של 50% משכר הלימוד המלא.
 4. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב לאחר 6 שבועות מתחילת התכנית: דמי הביטול הינם סכום שכר הלימוד המלא.

 

 


 

 • הבטחת מקום בתכנית מותנית בביצוע הליך הרישום ושכר הלימוד המפורטים.
 • מילוי טופס רישום מהווה אישור קבלת הודעות ומסמכים כגון קבלות, בדוא"ל, מטעם האוניברסיטה.
 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף עד למילוי מכסת המשתתפים בהתאם לנדרש לכל תכנית.
 • פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
 • בתכניות דו-שנתיות, פתיחת שנת הלימודים השנייה מותנית אף היא במספר התלמידים הממשיכים.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכניות עקב אילוצים בלתי צפויים.
 • לוח החופשות שונה מתכנית לתכנית ואינו בהכרח מותאם לחופשות הסמסטרים של אוני' ת"א.
 • שביתות באוניברסיטה לרוב אינן חלות על תכניות המרכז.
 • תלמידי המרכז הינם במעמד משתלמים ואינם סטודנטים מן המניין באוני' ת"א ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים.
 • תינתן הנחה בחניונים שמסביב לאוניברסיטה, כניסה לספריות והשאלה בהתאם לנוהלי הספריות.
 • תינתן הנחה במרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב, בהצגת כרטיס משתלם.

 

תקנות משרד החינוך בנוגע לחובות ההשתלמויות לקבלת גמול השתלמות ותעודת סיום:

גמולים:

 • הכרה לגמולי השתלמות לרפורמות השונות באמצעות יומן השתלמות / בקשות לגמול במסלול אישי - בהתאם לאישור ולנוהלי משרד החינוך.
 • הכרה על ידי קרנות ההשתלמות - בהתאם לאישור משרד החינוך והקרנות.

נוכחות:

 • חובת נוכחות - מינימום 80% מסך שעות ההשתלמות. בכל מפגש מועבר תיק נוכחות
 • באחריות המשתתף לחתום אישית בכל מפגש, שכן לאחר המפגש לא תתאפשר הסדרת החתמה, אלא באישור רכז/ת ההשתלמות.
 • בהשתלמות בהיקף של 224 שעות ומעלה נדרשת חתימת נוכחות פעמיים ביום (בבוקר ולאחר הפסקת הצהריים). ביתר ההשתלמויות נדרשת חתימה פעם ביום.

הגשת עבודות:

 • בהשתלמויות המקנות גמול עם ציון חלה חובת הגשת מטלות/עבודת סיכום בהתאם לדרישות משרד החינוך והמרכז.
 • באחריות המשתלם לשמור עותק של העבודה המוגשת. המרכז אינו אחראי במקרה של אבדן עבודה.
 • העבודות נשלחות בחלקן למשרד החינוך ואינן מוחזרות למשתלמים בכל מקרה.

 

בתום ההשתלמות וסיום החובות:

 • אישור סיום לימודים יישלח ע"י המרכז לזכאים בכל תכנית.
 • בתכניות להן נפתח יומן השתלמות במשרד החינוך, המרכז ידווח במרוכז למשרד החינוך על סיום התכנית. אישור לגמול יישלח לזכאים לביתם, ממשרד החינוך - גף השתלמויות עו"ה מחוז ת"א.
 • משתתפים שניגשו עצמאית לגמול במסגרת "מסלול אישי" יגישו אל כוח אדם בהוראה, במחוז אליהם שייכים, את אישור סיום הלימודים שקיבלו מהמרכז ויצרפו את אישור המפקח.
 • אישור סיום לימודים המיועד לקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה בשבתון, יישלח ע"י המרכז במרוכז ישירות לקרנות בלבד.
 • תעודת סיום בהשתלמויות הרלוונטיות תשלח למשתתפים עד כחצי שנה לאחר סיום החובות.
 • אי-הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.
 • אי-הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.

 


תקשורת בדוא"ל ובאתר הלימודי:

מרבית ההשתלמויות מלוות באתר לימודי וירטואלי (הנחיות שימוש יימסרו למשתתפים). אתר זה משמש הן לפעילות לימודית והן לקבלת הודעות מנהלתיות, באחריות המשתתף  להתעדכן יום לפני השיעור . בהשתלמויות שאינן מלוות באתר, ההודעות נשלחות לכתובת הדוא"ל האישית.
במקרים דחופים נשלחות הודעות SMS.

 


כרטיס משתלם:

המשתלמים מקבלים כרטיס משתלם אשר מקנה:

 1. כניסה חינם לספריית מדעי החברה, הניהול והחינוך. השאלת ספרים בהנחה.
 2. כניסה בהנחה של 50% לספרייה המרכזית "סוראסקי".
 3. הנחה למנוי במרכז עלית לספורט שבאוניברסיטת תל-אביב.
   

החזר הוצאות נסיעה:

הינו בהתאם לנוהלי משרד החינוך בלבד ולא באחריות המרכז.

פרטים בנדון, זכאויות וטופס מתאים.


הנחה בחניונים שמסביב לקמפוס:

למשתלמים במרכז ניתנת לקבלת הנחה קבועה של 50% בחניונים שמסביב לאוניברסיטת תל-אביב.
מיקום החניונים הקרובים לבניין שרת-חינוך:

 •  סמולרש (רח' ג'ורג' וייס ליד שערים 4/16)
 • מדעי החברה (רח' ג'ורג' וייס מול שער 5)
 • מיטשל (רח' חיים לבנון ליד שער 8)

שביתות סטודנטים ומרצים באוני' ת"א:

שביתות אלו אינן חלות על משתלמי המרכז, עם זאת יש לעקוב אחר הודעותינו בדוא"ל.


 

משתלמים יקרים זכרו, צוות המרכז עומד לשירותכם, לייעוץ ולסיוע בכל נושא.

 

שנת לימודים פוריה!

 

 

 

 

 

ארכיון:

קישור לתקנון המרכז לשנה"ל תש"ף

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive