תקנון המרכז

עודכן: 22.06.2022

 • במילוי טופס ההרשמה הנך מאשר כי קראת את תקנון המרכז וכי תפעל על-פיו.
 • מטעמי נוחות בניסוח, השימוש הוא בלשון זכר אולם ההתייחסות היא לכל המגדרים.
 • מגפת הקורונה: במקרה הצורך יתקבלו החלטות לקראת פתיחת הלימודים, בהתבסס על הנחיות הממשלה והאקדמיה. הנרשמים יעודכנו בהתאם.

דמי רישום:

 • ביצוע הליך הרישום מחייב מילוי טופס הרשמה מקוון ותשלום דמי הרישום.
 • יודגש כי סכום דמי הרישום המפורט בעמודי התכניות השונות אינו כלול בשכר הלימוד, אלא אם כן נרשם אחרת, ואינם מוחזרים בכל שלב בתהליך הרישום ומכל סיבה שהיא כולל אי-קבלה ללימודים, למעט במקרה של אי-פתיחת תכנית ע"י המרכז.
 • לאחר ביצוע הליך הרישום הראשוני יישלחו אישור הרשמה / הזמנה לראיון קבלה (בתכניות הנדרשות).
 • תלמיד יוכל ללמוד רק לאחר קבלת אישור רישום/אישור קבלה לתכנית ולאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד מראש (אפשרות לתשלומים) כמפורט בהמשך.

שכר לימוד:

 • שכר הלימוד לכל תכנית מפורט באתר. תשלומים נוחים ללא ריבית.
 • לנרשמים/מתקבלים תישלח הודעה על הסדרי תשלומי שכר הלימוד לביצוע לפני תחילת הלימודים.
 • בשלב ראשון, להבטחת המקום בתכנית, יידרש תשלום מקדמה בסכום של כ- 10% משכר הלימוד, לתשלום עד למועד שיצוין בהודעה שתישלח בדוא"ל. לאחר מועד זה, אי-תשלום יגרור הסרה מהרישום לתכנית. המקדמה אינה מוחזרת בכל שלב ומכל סיבה שהיא, למעט אי-פתיחת התכנית.

 • בתכניות מסוימות יידרש מלוא תשלום שכר הלימוד ללא מקדמה.

 • הסדרת תשלום יתרת שכר הלימוד תתבצע לפני תחילת הלימודים ועד למועד שיפורסם בהודעה שתישלח בדוא"ל מהמזכירות.
  תינתן פריסת תשלומים נוחה וללא ריבית. אמצעי התשלום האפשריים: כרטיס אשראי, שיקים, העברה בנקאית אחת על מלוא הסכום (אין אפשרות להוראת קבע או לתשלום במזומן). טרם הסדרת התשלום יש לוודא כי מסגרת האשראי תואמת את גובה הסכום הנדרש.
  האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על הנרשם/ת גם אם מקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.
  יש לקרוא בעיון את נהלי הביטול המפורסמים בהמשך.

   
 • עובדי אוניברסיטת תל-אביב זכאים להנחה בשכר הלימוד בגובה 10% בהצגת מינוי של 50% משרה ומעלה. (הנחה זו אינה תקפה לבני משפחה)
 • גמלאים זכאים להנחה בשכר הלימוד בגובה 10% בהצגת תעודת גמלאי.

עובדי הוראה בשבתון (מלא/חלקי): 

קוד מוסדנו בקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה:  230.

 • ימלאו טופס הרשמה וישלמו דמי רישום ומקדמה, במידה שנדרש, כמפורט לעיל.
 • שכר לימוד: החל משנה"ל תשפ"ב, מבוטל הסדר תשלום ב"הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל".
  מוסדנו יגבה ישירות מהמורים בשבתון את מלוא תשלום שכר הלימוד והם יגישו לקרן ההשתלמות קבלות באופן עצמאי לצורך החזר כספי עפ"י תעריף הקרן, בהתאם לשעות שאושרו להם ובהתאם לכללים הנהוגים בקרנות. 

נוהלי השתתפות, ביטול, הפסקת לימודים:

 • השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת מלוא תשלום שכר הלימוד לפני תחילתה ע"י אחת האפשרויות המוזכרות לעיל.
 • הודעות על ביטול רישום/הפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד בפקס / בדוא"ל. על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
 • דמי רישום/מקדמה/שכר הלימוד - יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
 • דמי הרישום, במידה שישנם, אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם,  ו/או במקרה של אי-קבלה לתכנית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
 • בתכניות מטעם משרד החינוך בהן נגבים דמי השתתפות בסך 65/130 ש"ח, אין החזר מכל סיבה שהיא.
 • תשלום המקדמה, בתכניות בהן נדרשה, אינה מוחזרת בכל שלב ומכל סיבה שהיא, למעט אי-פתיחת התכנית.
 • הנהלת כל תכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך בירור.

דמי הביטול בקורסים עד 8 מפגשים:

 1. הודעת ביטול רישום, שתגיע בכתב עד 14 יום לפני מועד פתיחת התכנית: דמי הביטול יהיו סכום המקדמה, או 10% משכר הלימוד בתכניות בהן לא נדרשה מקדמה.
 2. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב החל מ 14 יום לפני מועד פתיחת התכנית ועד לפני המפגש השני בתכנית: דמי הביטול יהיו בסך 25% משכר הלימוד המלא.
 3. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב במועד שבין המפגש השני ועד מועד המפגש הרביעי (כולל) של התכנית: דמי הביטול יהיו בסך 50% משכר הלימוד המלא.
 4. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב לאחר המפגש הרביעי של התכנית: דמי הביטול הינם מלוא סכום שכר הלימוד.

דמי הביטול בקורסים מעל 8 מפגשים:

 1. הודעת ביטול רישום, שתגיע בכתב עד 14 יום לפני פתיחת התכנית: דמי הביטול יהיו סכום המקדמה, או 10% משכר הלימוד בתכניות בהן לא נדרשה מקדמה.
 2. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב החל מ 14 יום לפני פתיחת התכנית ועד לפני המפגש השלישי בתכנית: דמי הביטול יהיו בסך 25% משכר הלימוד המלא. 
 3. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב במועד שבין המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) של התכנית: דמי הביטול יהיו בסך 50% משכר הלימוד המלא.
 4. הודעת ביטול רישום/הפסקת לימודים, שתגיע בכתב לאחר המפגש השישי של התכנית: דמי הביטול הינם מלוא סכום שכר הלימוד.

 

 


חשוב לדעת:

 • הבטחת מקום בתכנית מותנית בביצוע הליך הרישום ושכר הלימוד המפורטים.
 • מילוי טופס רישום מהווה אישור קבלת הודעות ומסמכים כגון קבלות, בדוא"ל, מטעם האוניברסיטה.
 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף עד למילוי מכסת המשתתפים בהתאם לנדרש לכל תכנית.
 • פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
 • בתכניות דו-שנתיות, פתיחת שנת הלימודים השנייה מותנית אף היא במספר התלמידים הממשיכים.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכניות עקב אילוצים בלתי צפויים.
 • לוח החופשות שונה מתכנית לתכנית ואינו בהכרח מותאם לחופשות הסמסטרים של אוני' ת"א.
 • שביתות באוניברסיטה לרוב אינן חלות על תכניות המרכז.
 • תלמידי המרכז הינם במעמד משתלמים ואינם סטודנטים מן המניין באוני' ת"א ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים.
 • תינתן הנחה בחניונים שמסביב לאוניברסיטה, בשירותי הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס​ ובמרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל-אביב.

 

תקנות משרד החינוך בנוגע לחובות ההשתלמויות לקבלת גמול השתלמות ותעודת סיום:

גמולים:

 • הכרה לגמולי השתלמות לרפורמות השונות באמצעות יומן השתלמות / בקשות לגמול במסלול אישי - בהתאם לאישור ולנוהלי משרד החינוך.
 • הכרה על ידי קרנות ההשתלמות - בהתאם לאישור משרד החינוך והקרנות.

נוכחות:

 • חובת נוכחות - מינימום 80% מסך שעות ההשתלמות. בכל מפגש מועבר תיק נוכחות
 • באחריות המשתתף לחתום אישית בכל מפגש, שכן לאחר המפגש לא תתאפשר הסדרת החתמה, אלא באישור רכז/ת ההשתלמות.
 • בהשתלמות בהיקף של 224 שעות ומעלה נדרשת חתימת נוכחות פעמיים ביום (בבוקר ולאחר הפסקת הצהריים). ביתר ההשתלמויות נדרשת חתימה פעם ביום.

הגשת עבודות:

 • בהשתלמויות המקנות גמול עם ציון חלה חובת הגשת מטלות/עבודת סיכום בהתאם לדרישות משרד החינוך והמרכז.
 • באחריות המשתלם לשמור עותק של העבודה המוגשת. המרכז אינו אחראי במקרה של אבדן עבודה.
 • העבודות נשלחות בחלקן למשרד החינוך ואינן מוחזרות למשתלמים בכל מקרה.

 

בתום ההשתלמות וסיום החובות:

 • אישור סיום לימודים יישלח ע"י המרכז לזכאים בכל תכנית.
 • בתכניות להן נפתח יומן השתלמות במשרד החינוך, המרכז ידווח במרוכז למשרד החינוך על סיום התכנית. אישור לגמול יישלח לזכאים לביתם, ממשרד החינוך - גף השתלמויות עו"ה מחוז ת"א.
 • משתתפים שניגשו עצמאית לגמול במסגרת "מסלול אישי" יגישו אל כוח אדם בהוראה, במחוז אליהם שייכים, את אישור סיום הלימודים שקיבלו מהמרכז ויצרפו את אישור המפקח.
 • אישור סיום לימודים המיועד לקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה בשבתון, יישלח ע"י המרכז במרוכז ישירות לקרנות בלבד.
 • תעודת סיום בהשתלמויות הרלוונטיות תשלח למשתתפים עד כחצי שנה לאחר סיום החובות.
 • אי-הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.
 • אי-הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.

 


תקשורת בדוא"ל ובאתר הלימודי:

מרבית ההשתלמויות מלוות באתר לימודי וירטואלי (הנחיות שימוש יימסרו למשתתפים). אתר זה משמש הן לפעילות לימודית והן לקבלת הודעות מנהלתיות, באחריות המשתתף  להתעדכן יום לפני השיעור . בהשתלמויות שאינן מלוות באתר, ההודעות נשלחות לכתובת הדוא"ל האישית.
במקרים דחופים נשלחות הודעות SMS.

 


מעמד:

תלמידי המרכז הינם במעמד משתלמים ואינם סטודנטים מן המניין באוני' ת"א ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים.

בהצגת אישור רישום/משתתף:

 1. תינתן הנחה בשירותי הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס​.
 2. תינתן הנחה למנוי במרכז עלית לספורט שבאוניברסיטת תל-אביב.
   

החזר הוצאות נסיעה (עובדי הוראה):

הינו בהתאם לנוהלי משרד החינוך בלבד ולא באחריות המרכז.

​קישור ל - טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/השתלמות - משרד החינוך

קישור ל - נהלים והנחיות להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמות - משרד החינוך

 


הנחה בחניונים שמסביב לקמפוס:

למשתלמים במרכז ניתנת הנחה בחניונים שמסביב לאוניברסיטת תל-אביב, כפוף להסכמים עם חב' אחוזות החוף.
מיקום החניונים הקרובים לבניין שרת-חינוך:

 • סמולרש (רח' ג'ורג' וייס ליד שערים 4/16)
 • מדעי החברה (רח' ג'ורג' וייס מול שער 5)

שביתות סטודנטים ומרצים באוני' ת"א:

שביתות אלו אינן חלות על משתלמי המרכז, עם זאת יש לעקוב אחר הודעותינו בדוא"ל.


 

משתלמים יקרים זכרו, צוות המרכז עומד לשירותכם, לייעוץ ולסיוע בכל נושא.

 

שנת לימודים פוריה!

 

ט.ל.ח

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>