טופס רישום לתכניות אופק חדש 7-9

9 ספרות
(הודעות ומידע יישלחו בדוא"ל בלבד)
(לעו"ה בשבתון בלבד)
לתכניות אופק 7-9 ליועצות

נוהלי המרכז (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

  1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום דמי הרישום בסך 130 ש"ח.
  2. הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
  3. דמי הרישום יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
  4. דמי ביטול בסך 130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך אופק חדש לעו"ה לקידום לדרגות 7-9, שנה א'/שנה ב', לביטול של התלמיד/ה בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
  5. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.
* = שדה חובה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive