טופס רישום - שנה"ל תשע"ט

9 ספרות
(הודעות ומידע יישלחו בדוא"ל בלבד)
(לעו"ה בשבתון בלבד)
(במידה שנדרש)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip
(במידה שנדרש)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip
(במידה שנדרש)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip
(במידה שנדרש)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip

נוהלי המרכז (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

  1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד בהתאם להנחיות להרשמה המפורטות באתר.
  2. הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
  3. דמי הרישום ושכר הלימוד יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
  4. דמי הרישום אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם ו/או במקרה של אי-קבלה לתכנית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
  5. דמי ביטול בהיקף של 10% משכר הלימוד: ביטול הרשמה שתגיע בכתב משבוע לפני פתיחת הלימודים ועד מועד שני מפגשים מתחילתם.
  6. דמי ביטול בהיקף של 25% משכר הלימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) מתחילת התכנית.
  7. דמי ביטול בהיקף של 100% שכר לימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השביעי של התכנית.
  8. דמי ביטול בסך 130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך אופק חדש לעו"ה לקידום לדרגות 7-9, שנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא.
  9. דמי ביטול בסך 65 ש"ח: בתכניות שעלותם סכום זה, מכל סיבה שהיא.
  10. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive