טופס רישום

9 ספרות
(הודעות ומידע יישלחו בדוא"ל בלבד)
(לעו"ה בשבתון בלבד)
(במידה שנדרש)
(במידה שנדרש)
(במידה שנדרש)
(במידה שנדרש)

נוהלי המרכז (תקף גם לגבי עובדי הוראה בשבתון) 

  1. השתתפות בתכנית מותנית בהסדרת תשלום שכר לימוד בהתאם להנחיות להרשמה המפורטות באתר.
  2. הודעות על ביטול רישום והפסקת לימודים יש להעביר למשרדי המרכז בכתב בלבד (פקס/דוא"ל). על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.
  3. דמי הרישום/הגשת המועמדות ושכר הלימוד יוחזרו במלואם במקרה של ביטול תכנית על ידי המרכז.
  4. דמי הרישום/הגשת המועמדות אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים במקרה של ביטול ע"י הנרשם ו/או במקרה של אי-קבלה לתכנית, בכל שלב ומכל סיבה שהיא.
  5. דמי ביטול בהיקף של 10% משכר הלימוד: ביטול הרשמה שתגיע בכתב משבוע לפני פתיחת הלימודים ועד מועד שני מפגשים מתחילתם.
  6. דמי ביטול בהיקף של 25% משכר הלימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השלישי ועד מועד המפגש השישי (כולל) מתחילת התכנית.
  7. דמי ביטול בהיקף של 100% שכר לימוד: להפסקת לימודים שתגיע בכתב ממועד המפגש השביעי של התכנית.
  8. דמי ביטול בסך 130 ש"ח: בתכניות מטעם משרד החינוך אופק חדש לעו"ה לקידום לדרגות 7-9, שנה א'/שנה ב', מכל סיבה שהיא.
  9. דמי ביטול בסך 65 ש"ח: בתכניות שעלותם סכום זה, מכל סיבה שהיא.
  10. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות, וזאת לאחר הליך שימוע.
(כמפורט בפרטי הקורס)
* = שדה חובה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive