תיאור הקורסים

תוכנית מגוונת הכוללת למידה פעילה

תיאור הקורסים

1.  סמינריונים

 

1.1 יומן מסע: פנים אל פנים לשינוי החברה הישראלית

 

סמינר מ.א.
ד"ר רגב יעקובוביץ מיכאלי

בקורס זה נקדם מפגש ושיח פנים אל פנים בין חבריי וחברות הקבוצה השותפים לאתגר המנהיגות החינוכית ההומניסטית ביום המחר ותרגומה הלכה למעשה לכדיי שינוי בחברה הישראלית. כשותפים לאליטה חברתית משרתת, המתייצבת מול מציאות חיים דינמית עם מגמות פוסט-מודרניות וניאו-קפיטליסטיות , נזמן את הסטודנטים ליציאה למסע אישי המושתת על צבירת ידע תיאורטי ואקדמי לצד התנסות והתבוננות רפלקטיבית , תוך הנחה כי "עלינו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם" (מהטמה גנדי).  
נקיים מפגשיי שיח בקבוצה , שבהם נתעשר מניסיונות החיים האישיים והמקצועיים ומההזדמנות לפתוח צוהר אל קהילות מגוונות בחברה הישראלית. נעמיק בחשיבותה של אתיקה מנהיגותית-חינוכית כזו שתבקש לתת קדימות להתפתחותם, כבודם ורווחתם של הצעירים תוך הכוונתם על בסיס דוגמה אישית למעורבות פעילה בעיצוב דמותה וזהותה של החברה הראויה. כך גם יודגשו המחירים הנלווים להסתפקות מצמצמת ומרוקנת בנתיב של סוציאליזציה כנועה לערכי החברה המצויה
 

1.2 מינהל ומנהיגות בחינוך 

 

סמינר מ.א.
ד"ר יפה בן עמי, ד"ר נטע שגיא

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לסוגיות עכשוויות בנושא ניהול ומנהיגות בשדה החינוך (בדגש על נושא אוטונומיה, אחריותיות ויזמות) ולאפשר לסטודנטים לאפיין, לחקור ולפתח באופן עצמאי את המשמעויות השונות העולות מהסוגיות שידונו בקורס. הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורח, עבודה מחקרית עצמאית וקבוצתית של סטודנטים.

 

2 . פרויקט הגמר

 

ד"ר יפה בן עמי , ד"ר נטע שגיא

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים להתנסות באופן אקטיבי בביצוע של פרויקט ניהולי-חינוכי בו משולבים יחדיו מרכיבים ארגוניים, חינוכיים וניהוליים. במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים להציג את תכנון הפרויקט ושלבי ביצועו במפגשים השונים במהלך השנה, ולהגיש דו"ח פרויקט אקדמי-יישומי המשלב כתיבה אקדמית, סקירת ספרות, ודיווח על ייזום ויישום הפרויקט הלכה למעשה. תמיכה תינתן לסטודנטים באמצעות חשיפתם למודלים השונים העוסקים בשינויים ובחידושים בבית הספר, הדרכה אישית, ובאמצעות השתתפות פעילה בקבוצת למידה לאורך השנה.

 

3. מבוא למינהל החינוך

 

פרופ' יזהר אופלטקה

מטרת הקורס להפגיש את הלומדים עם המושגים והגישות התיאורטיות המהוות את בסיס הידע העדכני בחקר מנהל החינוך והמנהיגות החינוכית. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטים למורכבות תחומי מנהל החינוך ובדגש על מנהיגות חינוכית, הדרכים השונות להתנהלותה, והאתגרים המנהיגותיים העומדים בפני מנהלים ועובדים בארגוני חינוך בימנו. תשומת לב רבה תינתן בקורס לחקרי מקרה העוסקים במנהיגים חינוכיים ולדיון קבוצתי המנסה לקשר בין עולמו של הסטודנט לבין המושגים שעלו בקורס.

 

4. שאלות יסוד בכלכלת החינוך

 

ד"ר איריס הדר בן דוד

הקורס יקנה לתלמידים מושגי יסוד בכלכלה שהם בגדר תשתית הכרחית לקיומו של דיון כלכלי וישלבם בניתוח ולימוד של מספר שאלות יסוד בכלכלת החינוך:

 • חינוך כמוצר ציבורי: מעורבות הממשלה במגזר החינוכי
 • חינוך כמוצר צריכה וכמוצר השקעה
 • אי שוויון בהתחלקות ההכנסות; צמיחה כלכלית ועוני
 • איכות ההשכלה כגורם משמעותי בעולם גלובלי
 • הון אנושי וצמיחה כלכלית בשווקים הגלובליים
 • ניתוח עלות-תועלת: כדאיות ההשקעה בחינוך לפרט ולחברה
 • ההשקעה בחינוך בישראל – האם יישמר היתרון היחסי של ישראל בתחום ההון האנושי?

הקורס יתבסס על הרצאות פרונטאליות ועל קריאה מודרכת של מאמרים בתחום כלכלת החינוך.
התלמידים יגישו מספר תרגילים במהלך הקורס; בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

5. מדיניות לשונית

 

פרופ' אילנה שוהמי

שפות מהוות מרכיב מרכזי בהוויה של כל בית ספר; על המנהלים לבצע החלטות רבות בתוקף תפקידם הקשורות למדיניות לשונית בית ספרית . על מנת שיוכלו לעשות החלטות מושכלות יילמדו בקורס נושאים הקשורים ללימוד ושימוש של שפות כגון:

 • לימוד האנגלית (דרך תכנים, גיל התחלה, בחירת מורים)
 • הערבית (מדוברת ן\או ספרותית ולכמה זמן)
 • שפות עולים\מהגרים (שילוב או מידור, דו-רב לשוניות, שימור שפות בית)
 • לימוד שפות נוספות (שפות קהילה, שפות עולם ושפות אחרות)
 • ליקויי שפה (סוגי דיסלקסייה)
 • שפה במרחב (בכיתות, בבית הספר ובאקולוגייה)
 • אוריינות לשונית ותקשורתית בשפות ההוראה בבתי ספר (עברית וערבית)
 • שימוש בשפות דיגיטליות בעולם הוירטואלי (חזותיות, מילוליות ורב מודליות).

בקורס ייבנה ידע בנושאים אלה, יושם דגש על רב לשוניות, על זכויות לשוניות ועל מניעת קיפוח לאלה שאינם דוברים את שפות בית הספר מהבית. כל אלה יבוצעו על סמך קריאת מאמרים, דיונים בכיתה, מרצים אורחים בעלי שם שירצו על הנושאים הללו מנקודת מבטם, איסוף מדגמי שפה מהמרחב הישראלי ומספר מטלות לגבי רכישת שפות, מעברי שפות והצעות למדיניות לשונית חדשנית.

 

6. היבטים משפטיים של מנהל ומדיניות החינוך

 

עו"ד  יעל כפרי

מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים היבטים משפטיים של מנהל החינוך, עבודת המנהל ומדיניות החינוך בישראל (בהשוואה לארצות אחרות)
בנושאים הבאים:

 • מעמדם המשפטי של ביה"ס ושל המנהל Givaton
 • בחירת בתי"ס ע"י הורים
 • אזורי רישום ואינטגרציה
 • אחריות נזיקית של המנהל
 • רפורמות חינוכיות והשפעתן המשפטית על עבודת המנהל
 • זכויות הילד בביה"ס
 • דת ומדינה בביה"ס כל אלה עם דגש ישראלי
 • מטלות הקורס יהיו ניתוח אירועים משפטיים כתרגילים ומבחן מסכם

 

7.  מחקר ויצירת ידע – המתודה הכמותית

 

ד"ר אנאבל פרידלנדר

מחקר ויצירת ידע הם אבני יסוד ומיומנויות בכל פרופסיה, ובמיוחד בפרופסיה האמונה על תהליך מובנה של הקניית ידע כחינוך. מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים הכרות ראשונית עם אחת הפרדיגמות המרכזיות במדעי החברה והרוח בכלל ובמחקר החינוכי בפרט – הפרדיגמה הפוזיטיביסטית. הקורס מבקש לקרב את הסטודנטים אל תהליך יצירת הידע       על-פי פרדיגמה זו, ולהקנות להם יכולת יישום של המתודולוגיות המחקריות הכמותיות הנגזרות ממנה.

 

8.  מחקר ויצירת ידע – המתודה האיכותנית

 

ד"ר אורית עובד

הקורס יעסוק בעקרונות שיטת המחקר האיכותנית. הקורס יציג את הגישות השונות במחקר איכותני תוך התייחסות
להיגיון המחקרי העומד בבסיס השיטות העיקריות: תצפית, ראיון, ניתוח תוכן, תאוריה מעוגנת בשדה ועוד, יקנה
מיומנויות בסיסיות של שימוש בשיטות אלה וניתוח ממצאים לקראת כתיבה איכותנית איכותית בחינוך.

    מטרות הקורס:

 • הבנת העקרונות והמושגים המרכזיים עליהן מבוסס התהליך המחקרי.
 • הכרת הגישות המרכזיות במחקר איכותני בחינוך.
 • הקניית מיומנויות איסוף וניתוח של נתונים איכותניים: ראיונות, תצפיות, טקסטים.
 • תכנון ופיתוח של מערך מחקר איכותני.
 • סוגיות אתיות במחקר איכותני ודרכי התמודדות עמן.

 

9. פיתוח רווחה נפשית במערכת החינוך בראי הפסיכולוגיה החיובית

 

ד"ר פנינית רוסו נצר

הפסיכולוגיה החיובית היא תחום מחקרי העוסק בתפקוד אנושי מיטבי, והיא מושתתת על האמונה כי אנשים רוצים לחיות חיים מספקים ובעלי משמעות, לפתח ולטפח את המיטב שבהם, לשפר את איכות חייהם ולקדם את חוויות העבודה, המשפחה והפנאי שלהם.  

הקורס מתמקד בין היתר בנושאים הבאים:

 • התמקדות במה שעובד - רובנו נוטים להתמקד יותר בחולשות ופחות בחוזקות, אולם מחקרים רבים מראים שכאשר אנחנו מתמקדים בחוזקות שלנו אנחנו צומחים.
 • שאלות חיוביות - שאלות יוצרות מציאות. על ידי שאילת השאלות הנכונות, ניתן להוציא את המיטב מהאדם ומהארגון. 
 • תבניות חשיבה - מה ההבדל בין תבנית חשיבה מקובעת למתפתחת? מה חשיבותם של טעויות וכישלונות ליצירת ביטחון פסיכולוגי, פרודוקטיביות והתפתחות מיטבית?
 • יצירת שינוי מתמשך - באמצעות תיעדוף (prioritizing) ויצירת הרגלים קונקרטיים .
 • מערכות יחסים – השפעת מערכות היחסים על תפקוד הפרט והארגון..

 

 10. מבתי ספר בסיכון לבתי ספר מעוררי השראה

 

גב' קארן טל

חשיפה לפרקטיקות ניהוליות להובלת שינוי בית ספרי, בעיקר במוסדות המשרתים אוכלוסיות מוחלשות. דגש יושם על תהליכים המתרחשים בשדה תוך התייחסות ליזמות חינוכית-חברתית, שינויים פדגוגיים וארגוניים, יחס בית הספר והקהילה ויחסי הגומלין בים בית הספר לחברה האזרחית.

 


 

לפרטים נוספים - עדי סיקורה

טלפון 03-6405497

​דוא"ל adisko@tauex.tau.ac.il

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>